กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศนำผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนประมงในเยอรมนีมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวประมงของไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวประมง กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศนำผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนประมงในเยอรมนีมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวประมงของไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวประมง

กระทรวงการต่างประเทศนำผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนประมงในเยอรมนีมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวประมงของไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวประมง

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรป ได้เชิญ ดร. Karsten Zumholz ผู้อำนวยการโรงเรียนประมง เมือง Rendsburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงสำหรับฝ่ายไทย และได้เชิญ ผศ. ดร. เมธี  แก้วเนิน จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    นำเสนอแนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับ ลูกเรือประมงใหม่และนายท้าย/ไต้ก๋งเรือ โดยมีผู้แทนจากภาคส่วน   ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงสมุทรสงคราม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตัวแทนชาวประมงจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
          ในช่วงท้ายของการประชุมฯ ผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการสานต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับฝ่ายไทยในอนาคต รวมถึงการนำผลจากการประชุมครั้งนี้    ไปต่อยอดความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับลูกเรือประมงใหม่และนายท้าย/ไต้ก๋งเรือต่อไป นอกจากนี้    ในโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดกำหนดการให้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออก ของเรือ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงของไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย กิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นภารกิจหลักด้านการทูตเพื่อประชาชนในการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับชาวประมงไทยในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับมิตรประเทศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย