กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช  กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่ จ. นครศรีธรรมราช

เมื่่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรป ร่วมกับกรมประมง ได้เชิญคณะผู้แทนจากสถานทูตยุโรป และอาเซียน ในไทย และผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนชาวประมงจากเยอรมนี ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้าน ที่หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จ. นครศรีธรรมราช