กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM) กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

การกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กรมยุโรปร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย                  ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM) โดยนำตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ จากโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี และเด็กชายภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์ จากโรงเรียนวัดดอนทองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าบันทึกเสียงการบรรยายเสียงภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำวีดีทัศน์ชุดความรู้เกี่ยวกับการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) ที่จะมีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

 

*********************************************