ข่าวเด่น : อาเซอร์ไบจานจะจัดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม และเสถียรภาพระหว่างประเทศ News

ข่าวเด่น : อาเซอร์ไบจานจะจัดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม และเสถียรภาพระหว่างประเทศ

        ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย) ว่า อาเซอร์ไบจานโดยสมาพันธ์ International Federation of Automatic Control (IFAC) มีกำหนดจัดการประชุมของสมาพันธ์ว่าด้วยเทคโนโลยี วัฒนธรรม และเสถียรภาพระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๘ (The 18th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและเสถียรภาพระหว่างประเทศ ตลอดจนได้นำเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการกับผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์

        ทั้งนี้ ค่าลงละเบียนก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ราคา ๒๐๐ ยูโร หลังจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ราคา ๒๕๐ ยูโร และค่าลงทะเบียนภายในวันที่จัดงาน ๓๐๐ ยูโร ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เกษียณอายุ ค่าลงทะเบียน ๕๐ ยูโรก่อนวันจัดงาน และ ๗๐ ยูโรเมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจัดงาน อนึ่ง สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tecis18.org หรือ www.tecis18.net