ข่าวเด่น : การจัดประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษาไทยในตุรกีกับการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยในตุรกี" News

ข่าวเด่น : การจัดประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษาไทยในตุรกีกับการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยในตุรกี"

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กรมยุโรปร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การสนับสนุนชมรมศิษย์เก่านักศึกษาไทยในตุรกี ในการจัดประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษาไทยในตุรกีกับการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยในตุรกี” ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจประมาณ 80 คน การจัดประชุมระดมสมองในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี และเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากผลของการสัมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และบทบาทของตุรกีเวทีโลก” ซึ่งกรมยุโรป ร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนการนำเอาศักยภาพของศิษย์เก่านักศึกษาไทยในตุรกีมาใช้ในการสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับตุรกีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันกำลังมีพลวัตที่ก้าวหน้าและคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันแล้ว ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา/อดีตนักศึกษาไทยในตุรกีได้มีโอกาสพบปะกับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการศึกษากับตุรกี ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ศอบต. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษา/อดีตนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานเหล่านี้ด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในตุรกีประมาณ ๓๐๐ ราย ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งใน สายศาสนาและสายสามัญ โดยมีผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งกลับมาประกอบวิชาชีพอยู่ในหลากหลายสาขาในประเทศไทย