ข่าวเด่น : การบรรยายพิเศษโดยอธิบดีกรมยุโรป News

ข่าวเด่น : การบรรยายพิเศษโดยอธิบดีกรมยุโรป

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสด์ อธิบดีกรมยุโรป ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand & BRICS” ณ โรงแรม Mercure Bangkok  จัดโดยหอการค้าไทย-รัสเซีย โดยอธิบดีกรมยุโรปได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “Summary of the 120th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Russia”  กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ที่มีมานานกว่า 120 ปี  ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและขยายตัวออกไปในหลากหลายมิติ โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงหนึ่งที่ความสัมพันธ์มีพลวัตสูง ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นำ / บุคคลระดับสูง  การจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสองฝ่ายในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มูลค่าการค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวก็ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสาขาที่ฝ่ายไทยมีความสนใจส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซีย ได้แก่ ความมั่นคง (การต่อต้านการก่อการร้าย การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด ความมั่นคงไซเบอร์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) เศรษฐกิจ (การค้า / การลงทุน / การท่องเที่ยว / FTA ไทย-EAEU) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ( พลังงาน / Nanotech / Digital technology / aerospace)  การศึกษา และวัฒนธรรม  รวมทั้ง หวังที่จะเห็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของรัสเซียในการส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี 2562  ด้วย  ในช่วงท้ายของการบรรยาย อธิบดีกรมยุโรป ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS ครั้งที่ 9 เมื่อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญในฐานะแขกของรัฐบาลจีน (เจ้าภาพ)  โดยมีประเด็นที่ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและหยิบยกในที่ประชุม ได้แก่ 1.การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับสากล  2. การใช้ประโยชน์จาก digital technology  เพื่อพัฒนาการค้า/การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ 3. การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรอบความร่วมมือต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ ASEAN ACMECS IORA  ACD และ BRI  และ 4. สนับสนุนเจตนารมณ์ของ BRICS ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมบนพันธกรณีของ Paris Agreement

                                                                                                          *********************************************************