ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 22 (ASEFSU22) News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 22 (ASEFSU22)

     มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 22 (ASEFSU22) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Tourism: Youth driving Green Growth ที่สโลวีเนียและโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2561 และเชิญชวนเยาวชนจากประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia–Europe Meeting – ASEM) เข้าร่วม      

   

    โครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้

 

    1. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ผ่านมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ – การคมนาคมอย่างยั่งยืน การจ้างงานของเยาวชน และการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (2) ด้านสังคม – มรดกทางวัฒนธรรม การลดช่องว่าง และการมีส่วนร่วมกับส่วนท้องถิ่น และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม – การจัดการทรัพยากรน้ำและของเสีย พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    2. โครงการ ASEFSU22 ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่

        2.1 การเตรียมความพร้อมออนไลน์ 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจประเด็นที่จะหารือในโครงการฯ

        2.2 การเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สโลวีเนียและโครเอเชีย เพื่อเข้าร่วมการฝึกฝนการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ การเสนอวิธีแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการจ้างงานสำหรับเยาวชน และการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคมในภูมิภาค

        2.3 การอบรมออนไลน์หลังโครงการ 4 สัปดาห์ เพื่อประเมินและติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

     3. คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสนใจในประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและเขียนได้ดี  ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

    4. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefsu22_applicationform

ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561