ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเสวนาหัวข้อ "การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเสวนาหัวข้อ "การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน : “การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ดังรายละเอียดและร่างวาระตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ