ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน

ของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

          ด้วยกรมยุโรปมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวนอัตราที่จ้าง และเงินที่ได้รับ

          ๑.๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารฐานข้อมูลในโครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

          ๑.๒ เงินที่ได้รับไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

          ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน) โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕

          ๒.๒ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

          ๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การต่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศในระดับที่เหมาะสม

          ๒.๔ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Infographic และการบริหารจัดการ Website

          ๒.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง

          ๒.๖ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่

๓. การรับสมัครคัดเลือก

          ๓.๑ กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

          ๓.๒ วิธีการสมัคร

                   (๑) รับใบสมัครจากจากเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/europetouch

                   (๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน

                   (๓) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายังกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมหลักฐานประกอบ ได้แก่

                              - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ ใบ

                             - สำเนาบัตรประชาชน

                             - เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ ๒.๑

                   ทั้งนี้ ให้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ใน (สำเนาเอกสารทุกฉบับ) พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่กำกับไว้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือพบภายหลังว่าผู้สมัครปกปิดความจริงอันพึงต้องแจ้งโดยสุจริต จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

                   (๔) การรับสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอันพึงต้องแจ้งโดยสุจริต อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

          ๓.๓ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          กรมยุโรปจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ทางเว็บไซต์ของกรมยุโรป http://www.mfa.go.th/europetouch   

๕. สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

          ๕.๑ สถานที่สอบ คือ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

          ๕.๒ กรมยุโรปจะคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับความถนัดเบื้องต้นต่อเนื้องาน ความสามารถทางเชาว์ปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ฯลฯ

          ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน

๖. เงื่อนไขในการจ้าง

          เป็นไปตามสัญญาจ้างของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ

                                                          ประกาศ ณ วันที่   ๑๐     กันยายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

         (นางศิริลักษณ์  นิยม)

         รองอธิบดีกรมยุโรป รักษาราชการแทน

          อธิบดีกรมยุโรป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
02 203 5000 ต่อ 13105, 13107
 
หรือ 081-7686463 

 

 

ไฟล์แนบ