ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : จับตาเหตุการณ์สำคัญของสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์  (18-24 มีนาคม 2562) News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : จับตาเหตุการณ์สำคัญของสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์ (18-24 มีนาคม 2562)

จับตาเหตุการณ์สำคัญของสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์  (18-24 มีนาคม 2562)

 

การเมือง – 20 มี.ค. 2562 กลุ่มการเมืองยุโรป European People’s Party (EPP) มีมติ 190 ต่อ 3 เสียง ระงับการเป็นสมาชิก EPP ของพรรค Fidesz ซึ่งมีนาย Victor Orban นรม. ฮังการี เป็นหัวหน้าพรรค โดยระบุว่า การกระทำของ Orban ขัดต่อหลักการของ EPP โดยเฉพาะประเด็นประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ เสรีภาพสื่อและวิชาการ รวมถึงสิทธิของเสียงข้างน้อย ถือเป็นเรื่องที่กลุ่มไม่สามารถประนีประนอมได้ อย่างไรก็ดี หากพรรค Fidesz ต้องการสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่มกลับคืน จะต้องยุติการรณรงค์ต่อต้าน ปธ. คมธ. ยุโรป ยอมรับถึงการกระทำที่สร้างความเสียหายต่าง ๆ และไม่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอีก รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหากรณีการบีบให้ Central European University ออกจากกรุงบูดาเปสต์

– วันที่ 21 มี.ค. 2562 ผู้นำของประเทศสมาชิก EU 27 ประเทศ (ยกเว้น สอ.) โดยมีนาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรปเป็นประธาน ได้ประชุมหารือในประเด็นที่ นรม. สอ. ขอขยายเวลา Brexit ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายเวลา Brexit ไปจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2562 ภายใต้เงื่อนไขว่า สภาสามัญ สอ. จะต้องผ่านข้อตกลงถอนตัว (Withdrawal Agreement) ภายในวันที่ 29 มี.ค. 2562 โดยหากข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสามัญ ฝ่าย EU จะขยายเวลา Brexit ไปได้เพียงวันที่ 12 เม.ย. 2562 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ สอ. จะต้องตัดสินใจว่าจะจัดการเลือกตั้งสภายุโรปหรือไม่  ทั้งนี้ หาก สอ. ตัดสินใจที่จะจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ก็อาจขยายเวลาการออกจาก EU ได้นานกว่าวันที่ 22 พ.ค. 2562 อย่างไรก็ดี การขยายเวลาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก EU อีกครั้ง

เศรษฐกิจ – 22 มี.ค. 2562 คณะมนตรียุโรปแต่งตั้ง นาย Phillip R. Lane ชาวไอร์แลนด์ ดำรงดำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) คนใหม่แทนที่นาย Peter Praet ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปคนปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 31 พ.ค. 2562 ปัจจุบันนาย Lane ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางของไอร์แลนด์

การต่างประเทศ – 19 มี.ค. 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นให้แก่ โมซัมบิก มาลาวี และซิมบับเว จำนวน 3.5 ล้านยูโร หลังได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน Idai และน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ และ EU กำลังจัดเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

                   – 20 มี.ค. 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมอบเงินช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่อัฟกานิสถาน จำนวน 27 ล้านยูโร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงเป็นเวลาต่อเนื่อง ทั้งนี้ EU ได้ให้
ความช่วยเหลือด้านมุนษยธรรมแก่อัฟกานิสถานมาตั้งแต่ปี 2558 คิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือมากกว่า 200 ล้านยูโร โดยกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมุษยธรรมและการจัดการภาวะวิกฤตได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม และให้คำมั่นต่อการให้ความช่วยเหลือด้านดังกล่าวแก่อัฟกานิสถานต่อไป

                   – 22 มี.ค 2562 ที่ประชุมคณะมนตรียุโรปได้ประชุมเตรียมการ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมกับจีน เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการประชุม EU-China Summit ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เม.ย. 2562 และได้หารือประเด็นด้านการต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ การยืนยันในคำมั่นที่ EU มีต่ออำนาจอธิปไตยของยูเครน หลักความเป็นหนึ่งเดียวของดินแดน (territorial integrity) โดยยังคงต่อต้านและประณามการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และยังคงไม่ยอมรับการผนวกดินแดนไครเมีย และเซวัสโตปอลของรัสเซีย

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

25 มี.ค. 2562 – โฆษกด้านการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย   เมื่อ 24 มี.ค. 2562 ว่าเป็นไปด้วยความสงบ ปราศจากความรุนแรง หวังว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งควรได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างรวดเร็วและโปร่งใส นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงประชาชน และความพร้อมของ EU ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ของไทยต่อไป