ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : จับตาเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์ (25-31 มีนาคม 2562) News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : จับตาเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์ (25-31 มีนาคม 2562)

จับตาเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปประจำสัปดาห์ (25-31 มีนาคม 2562)

การเมือง – 29 มี.ค. 2562 สภาสามัญ สอ. ลงมติไม่ผ่านข้อตกลงถอนตัว (Withdrawal Agreement) ด้วยคะแนน 344 ต่อ 286 ทำให้ สอ. มีโอกาสสูงที่จะออกจาก EU แบบ no-deal  ในวันที่ 12 เม.ย. 2562  ภายหลังได้ทราบผลการลงคะแนนเสียง นาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรปได้เรียกประชุมคณะมนตรียุโรปวาระพิเศษเพื่อหารือประเด็นดังกล่าวในทันที ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 10 เม.ย. 2562  ทั้งนี้ หาก สอ. ต้องการขยาย Brexit ไปนานกว่าวันที่ 12 เม.ย 2562 สอ. อาจจะต้องถูกบังคับภายใต้เงื่อนไขที่ สอ. จะต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อขอขยายเวลาออกไป ซึ่งเป็นที่น่าติดตามว่าผลการประชุม วันที่ 10 เม.ย นี้จะเป็นอย่างไร

ความมั่นคง – 26 มี.ค 2562 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอข้อแนะนำที่จะทำให้เครือข่ายความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยี 5G มีความมั่นคงมากขึ้น และยืนยันที่จะพัฒนาการทำงานของเทคโนโลยี 5G ต่อไป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่า เทคโนโลยี 5G จะเป็นสิ่งสำคัญของ EU ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งความมั่นคงทางไซเบอร์ยังส่งผลสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งเอกราชของ EU โดยข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปแบ่งมาตรการเป็น 2 ระดับ คือระดับประเทศสมาชิกที่ให้ประเทศสมาชิกจัดทำการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย 5G ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 และระดับ EU โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทำการประเมินความเสี่ยงร่วมระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงานของ EU ภายใน 1 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจ – 28 มี.ค. 2562 องค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body เทียบเท่าศาลสูง) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ตัดสินให้ EU ชนะข้อพิพาทประเด็นบริษัท Boeing กับ Airbus ตามที่ EU ร้องเรียนว่า การที่สหรัฐฯ ลดหย่อนภาษีแก่ Boeing เป็นมูลค่ากว่า 87 ล้านยูโรต่อปี ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อ Airbus อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ และ EU กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลงใหม่ระหว่างกันเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท โดยหากสามารถมีข้อตกลงใหม่ได้ อาจเป็นไปได้ที่ EU จะพิจารณาถอนข้อเรียกร้องดังกล่าว

การต่างประเทศ – 26 มี.ค. 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่เวเนซุเอลา  เป็นจำนวนอีก 50 ล้านยูโร เนื่องจากประเมินแล้วเห็นว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของเวเนซุเอลา
ในปัจจุบันเลวร้ายลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความช่วยเหลือฉุกเฉินดังกล่าว

                   – ในวันเดียวกัน ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง (HR/VP) ได้กล่าวแถลงในนามของ EU ต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในประเด็นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยของกัวเตมาลา โดยแสดงความกังวลต่อการแก้ไขกฎหมายปรองดองแห่งชาติในเรื่องการนิรโทษกรรมต่อบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสงครามกลางเมืองของกัวเตมาลา และแสดงความพร้อมในการสนับสนุนประชาธิปไตย
ในกัวเตมาลาต่อไป

สิ่งแวดล้อม – 27 มี.ค 2562 สภายุโรปเห็นชอบกฎข้อบังคับเรื่องพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งประกอบด้วย
การดำเนินการควบคู่กันในหลายด้านเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 10 ชนิด รวมไปถึงเครื่องมือประมงที่มีส่วนประกอบของพลาสติก ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเป็นร้อยละ 70 ของขยะพลาสติกที่พบในมหาสมุทรทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยออกซิเจน (OXO-biodegradable plastic) ในรายการสินค้าที่จะห้ามจำหน่ายตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 โดยข้อบังคับดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ต่อต้านพลาสติกของ EU ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในการจัดการกับวัฏจักรของบรรจุภัณฑ์ของโลก

             – ในวันเดียวกัน สภายุโรปเห็นชอบกฎระเบียบด้านมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อลดมลพิษและปรับปรุงคุณภาพของอากาศ โดยจะบังคับใช้หลัง ปี ค.ศ 2020 เป็นต้นไป โดยระบุให้ภายในปี ค.ศ. 2030 รถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดกลางต้องลดการปล่อย CO2 ลงร้อยละ 37.5 และร้อยละ 31 ตามลำดับ (เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ปล่อยในปี ค.ศ. 2021)