ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สภายุโรปเห็นชอบการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่ News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สภายุโรปเห็นชอบการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่

สภายุโรปเห็นชอบการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ประชุมสภายุโรปได้มีการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนาง Christine Lagarde ให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่ โดยผลของการลงมติคือ นาง Lagarde ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 394 เสียง คัดค้าน 206 เสียง และงดออกเสียง 49 เสียง ซึ่งในกระบวนการต่อไป นาง Lagarde จะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะมนตรียุโรปที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

          นอกจากนี้ ก่อนการลงมติเห็นชอบนั้น นาง Lagarde ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการคลังของสภายุโรป (ECON) โดยยอมรับว่าปัจจุบันถึงเวลาที่จะต้องทบทวนกรอบนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าท้ายใหม่ ๆ เช่น เงินกู้นอกระบบ เทคโนโลยีด้านการเงินรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยนาง Lagarde จะนำประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาหลักของธนาคาร ทั้งนี้ นาง Lagarde ยังย้ำว่า แม้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ Quantitative Easing (QE) ที่ธนาคารกลางยุโรปใช้จะส่งผลกระทบทางลบบ้างก็ตาม แต่ในภาพรวมมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป และเห็นว่าในสภาพเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ธนาคารน่าจะยังต้องคงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนี้ต่อไปอีกนาน

 

******************************