ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สหภาพยุโรปปรับแก้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็ก News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สหภาพยุโรปปรับแก้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็ก

สหภาพยุโรปปรับแก้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็ก

          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้เผยแพร่กฎระเบียบที่ ๒๐๑๙/๑๕๐๙ ลงในรัฐกิจจานุเบกษา (European Union official Journal) เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็กที่ปรับใหม่ภายหลังการทบทวนมาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็กที่สหภาพยุโรปเริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันการทะลักของสินค้าเหล็กเข้ามาในสหภาพยุโรปภายหลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเพิ่มเติม โดยการเผยแพร่กฎระเบียบดังกล่าวนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยมีรายละเอียด ดังนี้

          สหภาพยุโรปได้ยกเลิกการเว้นการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสำหรับสินค้าหมวดที่ ๒๔ (Other Seamless Tubes) กับประเทศกำลังพัฒนาที่มีการส่งออกมายังสหภาพยุโรปต่ำกว่าร้อยละ ๓ เนื่องจากเมื่อรวมประเทศที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดพบว่าในปี ๒๕๖๑ มีการนำเข้ามากกว่าร้อยละ ๙ ทำให้ไทยซึ่งเดิมได้รับการยกเว้นต้องอยู่ในข่ายที่จะถูกเก็บภาษีร้อยละ ๒๕ หากมีการส่งออกเกินโควตา โดยผู้ส่งออกจะต้องขอรับการจัดสรรโควตาตามตารางการจัดสรรที่ปรับใหม่ท้ายกฎระเบียบ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2nRDgrO)

          สหภาพยุโรปปรับการจัดสรรโควตาสำหรับช่วง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และช่วง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ใหม่ โดยสินค้าหมวด ๙ (Stainless Cold Roolled Sheets and Strips) ซึ่งไทยอยู่ในข่ายต้องถูกเก็บภาษีนั้น มีการปรับลดการจัดสรรโควตาทั้งในภาพรวมและรายประเทศ อนึ่ง นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนก็ได้รับผลกระทบจากการทบทวนมาตรการคุ้มครองดังกล่าวเช่นกัน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

******************************************