คำแนะนำ : กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราเข้าไอร์แลนด์ ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรที่ยังมีอายุใช้งานแล้ว News

คำแนะนำ : กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราเข้าไอร์แลนด์ ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรที่ยังมีอายุใช้งานแล้ว

 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงยุติธรรมและความเท่าเทียมไอร์แลนด์ประกาศใช้มาตรการยกเว้น  วีซ่าเข้าไอร์แลนด์ (Ireland) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท ในกรณีที่หนังสือเดินทางดังกล่าวได้รับวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรแล้ว และยังมีอายุใช้งานอยู่ (a valid UK visit visa) สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเยือนไอร์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยว ประชุม หรือติดต่อธุรกิจ ไม่เกิน 90 วัน หรือตามอายุการใช้งานของวีซ่าสหราชอาณาจักร (ยึดตามวาระเวลาที่สั้นกว่า)

คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการพิจารณายกเว้นการตรวจลงตราและข้อพึงระวัง

1. บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ประเภทธรรมดา ราชการ หรือการทูต)

2. บุคคลดังกล่าวต้องมีวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรประเภท C (visit, visit - general, visit - business, visit - academic หรือ visit - sport) เท่านั้น หากถือวีซ่าประเภทอื่นจะไม่เข้าข่ายการยกเว้น และจำเป็นต้องขอตรวจลงตราเข้าไอร์แลนด์ตามช่องทางปกติ โดยฝ่ายไอร์แลนด์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในบางกรณี (อาทิ ในกรณีของผู้ถือวีซ่าประเภท long-term stay ของสหราชอาณาจักร)

3. วีซ่าของสหราชอาณาจักรดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีตราประทับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร  

4. ผู้ถือวีซ่าสหราชอาณาจักรที่มีตราประทับวีซ่าแล้วดังกล่าว จะมีสิทธิเดินทางเข้า-ออกไอร์แลนด์ได้ตามอายุการใช้งานของวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยไม่สามารถพำนักในไอร์แลนด์ได้เกิน ๙๐ วันในแต่ละรอบของการเข้าเมือง หรือเกินกว่าวันหมดอายุของวีซ่าสหราชอาณาจักร (จะพิจารณาว่าระยะเวลาใดสั้นกว่ากัน)

5. มาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ถึงเดือนตุลาคม 2559 (ค.ศ. 2016) และอาจมีการทบทวนใหม่หรือขยายระยะเวลาได้ทุกเมื่อ

6. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประสงค์ที่จะเยือนไอร์แลนด์เพื่อการศึกษา ประกอบอาชีพการงาน ย้ายท้องถิ่น หรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ยังคงจำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าไอร์แลนด์ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไอร์แลนด์ตามขั้นตอนปกติ

ทั้งนี้ สามารถค้นหารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                   

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visa%20Waiver%20Programme

                                      

กรมยุโรป

กระทรวงการต่างประเทศ

18 พฤศจิกายน 2556