กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินจัดพิธีเปิดศาลาไทยในงาน International Green Week 2018 News

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินจัดพิธีเปิดศาลาไทยในงาน International Green Week 2018

 

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเข้าร่วมงานในนามประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ได้จัดพิธีเปิดศาลาไทยในงาน International Green Week 2018 โดยได้รับเกียรติจากนาย Thomas Silberhorn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development หรือ BMZ) จากพรรค CDU ร่วมเป็นแขกเกียรติยศฝ่ายเยอรมันกล่าวเปิดงานและร่วมตัดริบบิ้นกับนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

         ในพิธีเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาหารและเกษตรของไทย อาทิ การพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางอาหาร การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องและการทำการเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของไทยในการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy philosophy for Sustainable Development Goals: SEP for SDGs) อีกด้วย

         นาย Silberhorn ได้กล่าวถึงไทยในฐานะมิตรประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านอาหารและการเกษตร ในฐานะศูนย์กลางด้านอาหารของโลก หรือ Kitchen of the World รวมทั้งแสดงความชื่นชมในการผลักดันและความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทั้งระบบสายพานของการทำการเกษตรและการผลิตอาหาร เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน นอกจากนั้น นาย Silberhorn ยังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นพันธมิตรหลักด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับทวิภาคีระหว่างสองประเทศ ระดับไตรภาคีในกรอบอาเซียน และพหุภาคีในกระบวนการ 2030 Agenda for Sustainable Development ขององค์การสหประชาชาติ         

         ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 60 คน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียนและจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงเบอร์ลิน ส.ส. ระดับสหพันธ์ฯ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม Friends of Thailand และผู้แทนระดับรัฐมนตรี ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ของอาร์เมเนีย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและน้ำของออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำแขกผู้มีเกียรติชมพื้นที่ศาลาไทย ซึ่งปีนี้กำหนดหัวข้อหลัก “Thailand: Green Village for Innovative Economy and Sustainable Development” ประกอบด้วยร้านค้าหลากหลาย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้นำสินค้า ที่มีศักยภาพของภาคเอกชนไทยเข้าร่วมจัดแสดง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอาหาร โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านภูฟ้า ภัทรพัฒน์ ร้านค้าจากบริษัทเอกชนไทยในเยอรมนีและ ในสหภาพยุโรป ร้านอาหารไทย และร้านนวดไทย