ข่าวประมง IUU : การประชุม SeaWeb Seafood Summit ครั้งที่ ๑๕ News

ข่าวประมง IUU : การประชุม SeaWeb Seafood Summit ครั้งที่ ๑๕

การประชุม SeaWeb Seafood Summit ครั้งที่ ๑๕

          ด้วยเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร SeaWeb จัดการประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ชุมชนประมง ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจากทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

          ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวปาฐกถา นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล ชาวประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงในภูมิภาคบนพื้นฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรประมง นอกจากนี้ อธิบดีกรมประมงยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Out of the shadow: Combatting IUU Fishing through a Rapid Increase in Transparency” ซึ่งมีนาย Steve Trent จากมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) ดำเนินรายการ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Change within Fishery Management Systems” ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร และการบริหารจัดการประมงโดยองค์การบริหารจัดการประมงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมประมง มีภารกิจในการควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมงไทย เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรือประมง เครื่องมือประมง และแรงงานประมง ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย การป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันด้วย

**************************************