other

ประเทศในยุโรป : Albania

ประเทศในยุโรป : แอลเบเนีย
    
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐแอลเบเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Albania
พื้นที่ : ๒๘,๗๔๘ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๕ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงติรานา (Tirana)
ประชากร : ๒.๘๘๙ ล้านคน (แอลเบเนียนร้อยละ ๙๕ กรีก ร้อยละ ๓ และอื่นๆ ร้อยละ ๒)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอีลีร์ เมทา (Ilir Meta)
นายกรัฐมนตรี : นายเอดิ ราม่า (Edi Rama) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดิทเมียร์ บูชาติ (Ditmir Bushati) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ภาษาราชการ : แอลเบเนียน
วันชาติ : ๒๘ พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕
ศาสนา : อิสลาม (๗๐%) ออร์ทอดอกซ์ (๒๐%) โรมันคาทอลิก (๑๐%)
สาธารณรัฐแอลเบเนีย :
• มีความใกล้ชิดด้านชาติพันธุ์กับคอซอวอ (ชาติพันธุ์แอลเบเนียน)
• เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (นอกจากเหนือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และคอซอวอ)
• เป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย โดยได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ทั้งนี้ แอลเบเนียได้รับสถานะ Candidate Country เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
• มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ระหว่างปี ๒๔๘๙ – ๒๕๓๕ จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรี
• แอลเบเนียมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ และอุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองเเร่ ได้แก่ โครเมียม ทองแดง เพลตตินัม นิกเกิล
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑๒.๙๐ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๓.๖ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๗ (ไทย ร้อยละ ๓.๗)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๒ ในปี ๒๐๑๗ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : แปรรูปอาหาร สิ่งทอ น้ำมัน ซีเมนต์ เหมืองแร่ พลังน้ำ เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : อิตาลี คอซอวอ สเปน กรีซ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อิตาลี กรีซ จีน ตุรกี เยอรมนี
GDP Per Capita : ๔,๔๗๐ USD (ไทย ๕,๘๔๑.๘ USD)
สกุลเงิน : ลีค (๑ ลีคประมาณ ๐.๒๙ บาท ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โครเมียม ทองแดง ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สิ่งทอและรองเท้า แร่เหล็ก น้ำมันดิบ ผักและผลไม้ ยาสูบ แอสฟัลต์ (ปิโตรเลียม)
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - แอลเบเนีย
มูลค่ารวม : ๖.๘๘ ล้าน USD ไทยส่งออก ๖.๔๔ ล้าน USD และนำเข้า ๐.๔๕ ล้าน USD ไทยได้เปรียบ ดุลการค้า ๕.๙๙ ล้าน USD (ปี ๒๕๕๘ ๖.๓๑ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศเละส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ตาข่ายจับปลา ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่เละผลิตภัณฑ์รักษาผิว
สินค้านำเข้าจากแอลเบเนีย : สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ไทยและแอลเบเนียไม่มีการลงทุนระหว่างกัน
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๑,๔๕๖ คน (ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๗ คน)
จำนวนคนไทยในแอลเบเนีย : ๓ ราย (ข้อมูลปี ๒๕๕๘ จาก สอท. ณ กรุงโรม)
สำนักงานของไทยในแอลเบเนีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมแอลเบเนีย)
สำนักงานของแอลเบเนียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตแอลเบเนียประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561