other

ประเทศในยุโรป : Republic of Slovenia

ประเทศในยุโรป : สโลวีเนีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐสโลวีเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Slovenia
พื้นที่ : ๒๐,๒๗๓ ตร.กม.(ประมาณร้อยละ ๔ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)
ประชากร : ๒.๐๖ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายบอรัต พาฮอ (Borut Pahor) 
นายกรัฐมนตรี : นายมาร์ยัน ซาเรซ (Marjan Sarec) พรรค SMC (แนวคิดสังคมเสรีนิยม) 
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมิโร เซราร์ (Miro Cerar) 
ภาษาราชการ : สโลวีน
วันชาติ : ๒๕ มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๙ กันยายน ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก ร้อยละ ๕๗.๘ อิสลาม ร้อยละ ๒.๔ ออธอดอกซ์ ร้อยละ ๒.๓ คริสเตียนนิกายอื่นๆ ร้อยละ ๐.๙ อื่นๆ หรือไม่ระบุ ร้อยละ ๒๖.๕ และไม่มีศาสนา ร้อยละ ๑๐.๑
สาธารณรัฐสโลวีเนีย :
• ตลาดบริโภคของสโลวีเนียมีขนาดเล็ก แต่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีภาคเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไป
• มีท่าเรือ Koper ที่ขนถ่ายสินค้าจากยุโรปตะวันออกไปสู่ทะเลเอเดรียติกเพื่อออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งมีเส้นทางรถไฟต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
• เป็นประตูสู่ภูมิภาคบอลข่านทางทิศเหนือ และตั้งอยู่บริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจออสเตรีย – อิตาลี – ฮังการี – สโลวีเนีย 
• ประมาณสองในสามของประชากรสโลวีเนียทำงานในภาคบริการ ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๕๔.๒๓ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๐ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๔.๖ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๙ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อุตสาหกรรมหลัก : โลหะ อะลูมินั่ม ตะกั่ว สังกะสี อิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี โครเอเชีย ออสเตรีย ฝรั่งเศส ฮังการี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส โครเอเชีย จีน
GDP Per Capita : ๒๖,๒๓๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD )
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๓.๗๙ บาท สถานะ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ลิกไนต์ ตะกั่ว สังกะสี ปรอท ยูเรเนียม เงิน ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าแปรรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแปรรูป เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - สโลวีเนีย
มูลค่ารวม : มูลค่าการค้า ๑๒๓.๔๐ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๖๕.๙๖ ล้าน USD และนำเข้า ๕๗.๔๔ ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๘.๕๒ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ยางพารา เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
สินค้านำเข้าจากสโลวีเนีย : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
การลงทุน :
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทย ๑๐,๙๘๙ คนและมีนักเที่ยวไทยไปเยือนสโลวะเกียประมาณ ๔,๐๐๐ คน
จำนวนคนไทยในสโลวีเนีย :ชาวไทยในสโลวีเนีย ๒๒๐ คน
สำนักงานของไทยในสโลวีเนีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาครอบคลุมสโลวีเนีย และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา 
สำนักงานของสโลวีเนียในไทย : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงเทพฯ
การเยือนที่สำคัญระหว่างกันล่าสุด: ฝ่ายไทย วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสโลวีเนีย / ฝ่ายสโลวีเนีย วันที่ ๑- ๒ มิ.ย. ๒๕๔๙ นายดมิทริ รูเปล (dimitril Rupel) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนไทย