other

ประเทศในยุโรป : Slovakia

ประเทศในยุโรป : สโลวะเกีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐสโลวัก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Slovak Republic
พื้นที่ : ๔๙,๐๓๕ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๐ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบราติสลาวา (Bratislava)
ประชากร : ๕.๔๘ ล้านคน (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอันเดรีย กิสตา ( Andrej Kiska) พรรค Direction-Social Democracy (SMER-SD) สังคมนิยมประชาธิปไตย (กลาง-ซ้าย)
นายกรัฐมนตรี : นาย Peter Pellegrini
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมีโรสลัฟ ไลชัก (Miroslav Lajcák) พรรค Direction-Social Democracy (SMER-SD) สังคมนิยมประชาธิปไตย
ภาษาราชการ : สโลวัก
วันชาติ : ๑ กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑ มกราคม ๒๕๓๖
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (๖๘.๙%) โปรเตสแตนท์ (๑๐.๘%) กรีกคาทอลิก (๔.๑%) อื่น ๆ (๓.๒%) และไม่มีศาสนา (๑๓%)
สาธารณรัฐสโลวัก :
• เป็นศูนย์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าจักรกล อุปกรณ์ โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิต ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
• มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนของไทยในยุโรป โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากแรงงานมีทักษะสูง แต่ค่าแรงต่ำ และมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราเดียว (ปัจจุบันร้อยละ ๑๙) รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินต่อการจัดหาสินค้าทุน การลดหย่อนภาษีเงินได้ และมาตรการพิเศษสำหรับการลงทุนที่สร้างงาน
• เป็นประเทศในยุโรปกลางประเทศเดียวที่ใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
• สโลวะเกียไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องโควตาผู้โยกย้ายถิ่นฐานของ EU และร่วมกับฮังการียื่นฟ้องมาตรการดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมของ EU โดยผู้นำของกลุ่มประเทศ Visegrad ๔ (เช็ก ฮังการี สโลวะเกียและโปแลนด์) แสดงท่าทีชัดเจนของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยผ่านสื่อมวลชนและในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้ง
• สโลวะเกียดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป วาระเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหภาพยุโรปเผชิญกับปัญหาวิกฤตผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยผลงานสำคัญของสโลวะเกีย ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ Bratislava Declaration และ Bratislava Roadmap ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ การประชุม Bratislava Summit เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ความตกลง FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดา และการเว้นการตรวจลงตราระหว่างสหภาพยุโรปกับจอร์เจีย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๘๙.๕๕ พันล้าน USD (ไทย ๓๙๕.๑๖ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๓ (ไทยร้อยละ ๓.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -๐.๕ (ไทย ร้อยละ ๑.๙)
อุตสาหกรรมหลัก : โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า ถ่านหินโค้ก น้ำมัน เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เช็ก เยอรมนี รัสเซีย ฮังการี โปแลนด์ เกาหลีใต้ ออสเตรีย อิตาลี
GDP Per Capita : ๑๖,๔๙๕ USD (ไทย ๕,๙๐๗.๙๑ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๘.๗ บาท สถานะ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ลิกไนต์ แร่เหล็ก แร่ทองแดง แมงกานีส
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์ แร่ธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแร่ธรรมชาติ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - สโลวะเกีย
มูลค่ารวม : ๑๗๑.๒๓ ล้าน USD ไทยส่งออก ๒๗๗ ล้าน USD นำเข้า ๘๘ ล้าน USD (ไทยได้ดุลการค้า ๑๘๙ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องวีดิทัศน์ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากสโลวะเกีย : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน
การลงทุน : มีบริษัทของไทย (ร่วมทุนกับไต้หวัน) ไปลงทุนในสโลวะเกีย คือ บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน เมื่อปี ๒๕๕๑ สโลวะเกียได้ลงทุนผ่าน BOI เป็นโครงการแรก คือ บริษัท วังน้ำเขียวชีส จำกัด แต่ภายหลังได้ยกเลิกโครงการไป
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.- พ.ย.) ชาวสโลวักเดินทางมาไทย ๑๙,๘๗๕ คน และมีชาวไทยเดินทางไปสโลวะเกียประมาณ ๒,๐๐๐ คน
จำนวนคนไทยในสโลวะเกีย : ๑๓๐ คน (นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัวและพนักงานนวดแผนโบราณไทย ทั้งนี้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยหรือร้านนวดแผนไทย ที่เจ้าของเป็นคนไทย)
สำนักงานของไทยในสโลวะเกีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เขตอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย) มีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงบราติสลาวา มีนายอเล็กซานเดอร์ โรซินดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
สำนักงานของสโลวะเกียในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย (เขตอาณาครอบคลุมเมียนมา ลาว และกัมพูชา) มีนายสตะนิสลาฟ อะปิลา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
 
อัพเดทข้อมูล : 02 พ.ค. 2561