other

ประเทศในยุโรป : Slovakia

ประเทศในยุโรป : สโลวาเกีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐสโลวัก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Slovak Republic
พื้นที่ : ๔๙,๐๓๕ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๐ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบราติสลาวา (Bratislava)
ประชากร : ๕.๔๘ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางซูซานา ซาปูโตวา (Zuzana Caputova) สังกัดพรรค Progressive Slovakia
นายกรัฐมนตรี : นายปีเตอร์ เปลเลกรีนี (Peter Pellegrini) สังกัดพรรค Direction - social Democracy
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมีโรสลัฟ ไลชัก (Miroslav Lajcák)
ภาษาราชการ : สโลวัก
วันชาติ : ๑ กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑ มกราคม ๒๕๓๖
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (๖๘.๙%) โปรเตสแตนท์ (๑๐.๘%) กรีกคาทอลิก (๔.๑%) อื่น ๆ (๓.๒%) และไม่มีศาสนา (๑๓%)
สาธารณรัฐสโลวัก :
• เป็นศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ รถยนต์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ 
• เป็นแหล่งดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากอัตราค่าแจ้งแรงงานต่ำ แรงงานมีทักษะฝีมือ และมีระบบโครงสร้างภาษีที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน โดยเฉพาะในสาขายายนต์และอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                              • เป็นประเทศในกลุ่ม Visegrad (โปแลนด์ ฮังการี เช็ก และสโลวาเกีย) ในยุโรปกลางเพียงแห่งเดียวที่ใช้เงินสกุลยูโร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๕๒ 
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑๐๖.๔๗ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๐ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๔.๑ (ไทยร้อยละ ๔.๐)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๕ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราการว่างงาน : ร้อยละ ๕.๔ (ไทยร้อยละ ๑.๐)
อุตสาหกรรมหลัก : โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า ถ่านหินโค้ก น้ำมัน เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เช็ก เยอรมนี รัสเซีย ฮังการี โปแลนด์ เกาหลีใต้ ออสเตรีย อิตาลี
GDP Per Capita : ๑๙.๕๘ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๓.๗๙ บาท สถานะ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ลิกไนต์ แร่เหล็ก แร่ทองแดง แมงกานีส
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์ แร่ธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแร่ธรรมชาติ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - สโลวะเกีย
มูลค่ารวม : ๒๕๒.๙๒ ล้าน USD ไทยส่งออก ๑๖๖.๙๑  ล้าน USD นำเข้า ๘๖.๐๑ ล้าน USD (ไทยได้ดุลการค้า ๘๐.๙๑ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องวีดิทัศน์ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากสโลวะเกีย : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน
การลงทุน : มีบริษัทของไทย (ร่วมทุนกับไต้หวัน) ไปลงทุนในสโลวะเกีย คือ บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน เมื่อปี ๒๕๕๑ สโลวะเกียได้ลงทุนผ่าน BOI เป็นโครงการแรก คือ บริษัท วังน้ำเขียวชีส จำกัด แต่ภายหลังได้ยกเลิกโครงการไปในปี ๒๕๖๑ สโลวาเกียลงทุนในไทยเป็นมูลค่า ๑.๒๙ ล้าน USD 
การท่องเที่ยว : ปี ๒๕๖๑ ชาวสโลวาเกียเดินทางมาไทย ๒๕,๖๐๓ คน และมีชาวไทยเดินทางไปสโลวาเกียประมาณ ๔,๐๐๐ คน 
คนไทยในสโลวะเกีย : ๑๓๐ คน (นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัวและพนักงานนวดแผนโบราณไทย ทั้งนี้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยหรือร้านนวดแผนไทย ที่เจ้าของเป็นคนไทย)
สำนักงานของไทยในสโลวะเกีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา                                                      
สำนักงานของสโลวะเกียในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย 
การเยือนที่สำคัญระหว่างกันครั้งล่าสุด: ฝ่ายไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓ นายกษิต ภิรมย์ รมว.กต. เดินทางไปเยือนสโลวาเกีย / ฝ่ายสโลวาเกีย เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑ นางไดอานา สโตรโฟวา (Mrs. Diana Strofova) รมช.กต. สโลวาเกียเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
อัพเดทข้อมูล : ๑๐ ต.ค. ๖๒