other

ประเทศในยุโรป : Norway

ประเทศในยุโรป : นอร์เวย์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Norway
พื้นที่ : ๓๘๕,๑๙๙  ตร.กม
เมืองหลวง :กรุงออสโล (Oslo)
ประชากร : ๕.๓ ล้านคน (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ ๕  (H.M. King Harald V) พระราชินี คือ สมเด็จพระราชินีซอนยา (H.M. Queen Sonja)
นายกรัฐมนตรี : นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Erna Solberg)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางอีนะ เอริกเซ่น เซยไรเดอะ (Ine Eriksen Søreide)
ภาษาราชการ : นอร์เวย์
วันชาติ : ๑๗ พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘
ศาสนา : คริสต์นิกายนอร์เวย์เชิร์ช ร้อยละ ๘๒.๗ คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ ๔.๘ อิสลาม ร้อยละ ๑.๗  อื่นๆ ร้อยละ ๑๐.๘
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ :
• ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA
• มีอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง สื่อสารโทรคมนาคม IT กระดาษ
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
สวัสดิการสังคม
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓๒๙.๑ พันล้าน USD (ไทย ๔๓๗.๘ พันล้าน USD) 
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๘  (ไทย ร้อยละ ๓.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๐  (ไทย ร้อยละ ๐.๒ )
อุตสาหกรรมหลัก : พลังงาน ประมง IT ICT
กองทุน Government Pension Fund ที่มาลงทุนในไทย : มีจำนวน ownership shares ในตลาดหุ้นของบริษัท Bangkok Ranch PCL (ผลิตเนื้อเป็ด) ร้อยละ ๕.๐ (ธันวาคม ๒๕๖๐)
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สวีเดน เยอรมนี เดนมาร์ก จีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : ๗๐,๘๖๘ USD (ไทย ๖,๐๓๒ USD) 
สกุลเงิน : โครนนอร์เวย์ (๑ โครนนอร์เวย์ ประมาณ ๔.๐บาท ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า นิเกิลและอะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า ปลาและสัตว์น้ำ 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารและสัตว์เลี้ยง สินแร่และเศษโลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - นอร์เวย์
มูลค่าการค้ารวม : ๘๖๘.๔๑ ล้าน USD ไทยส่งออก ๔๘๙.๔๓ ไทยนำเข้า ๓๗๘.๙๘ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๑๑๐.๔๕ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย : ๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (๓) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (๔) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๕) เคมีภัณฑ์ 
สินค้านำเข้าจากนอร์เวย์ : ๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (๒) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (๔) เครื่องมือทางการแพทย์ (๕) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : บริษัทนอร์เวย์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น Telenor (DTAC), Yara, Norske Skog และ Jotun เป็นต้น
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวนอร์เวย์เดินทางมาไทย ๑๓๑,๐๓๙ คน (ปี ๒๕๖๐)
จำนวนคนไทยในนอร์เวย์ : ประมาณ ๑๙,๕๒๔ คน (ร้อยละ ๐.๓๗ ของประชากรนอร์เวย์ทั้งหมด) วัดไทย ๑๒ วัด 
สำนักงานของไทยในนอร์เวย์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เป็นเอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบัน
สำนักงานของนอร์เวย์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพฯ โดยมีนางแชสตี เริดส์มูน (Mrs. Kjersti Rødsmoen) เป็นเอกอัครราชทูต และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางพรพรรณ สิทธิชัยวิจิตร เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ และ (๒) เมืองพัทยา โดยมีนายสติก วากต์ แอนเดอร์เซน (Stig Vagt Andersen) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ 
 
 
อัพเดทข้อมูล : 14 มิ.ย. 2561