other

ประเทศในยุโรป : Norway

ประเทศในยุโรป : นอร์เวย์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Norway
พื้นที่ : ๓๘๕,๑๙๙  ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง :กรุงออสโล (Oslo)
ประชากร : ๕.๓ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ ๕  (H.M. King Harald V) พระราชินี คือ สมเด็จพระราชินีซอนยา (Sonja)
นายกรัฐมนตรี : นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Erna Solberg)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางอีนะ เอริกเซ่น เซยไรเดอะ (Ine Eriksen Søreide)
ภาษาราชการ : นอร์วีเจียน (Norwegian)
วันชาติ : ๑๗ พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘
ศาสนา : คริสต์นิกายนอร์เวย์เชิร์ช ร้อยละ ๘๒.๗ คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ ๔.๘ อิสลาม ร้อยละ ๑.๗  อื่นๆ ร้อยละ ๑๐.๘
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ :
• ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม European Free Trade Association (EFTA) และ Eurpoean Economic Area (EEA)
• มีอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง ICT กระดาษ
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๔๓๔.๗๕ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD) 
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๖  (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๗๖  (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราการว่างงาน: ร้อยละ ๓.๙ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)
อุตสาหกรรมหลัก : พลังงาน ประมง  ICT
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สวีเดน เยอรมนี เดนมาร์ก จีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : ๘๑,๕๕๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD) 
สกุลเงิน : โครนนอร์เวย์ (๑ โครนนอร์เวย์ ประมาณ ๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า นิเกิลและอะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า ปลาและสัตว์น้ำ 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารและสัตว์เลี้ยง สินแร่และเศษโลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - นอร์เวย์
มูลค่าการค้ารวม : ๕๘๒.๕๑ ล้าน USD ไทยส่งออก ๒๐๒.๓๖ ไทยนำเข้า ๓๘๐.๑๕ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๑๗๗.๗๙ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย : ๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (๓) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (๔) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๕) เคมีภัณฑ์ 
สินค้านำเข้าจากนอร์เวย์ : ๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (๒) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (๔) เครื่องมือทางการแพทย์ (๕) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : โครงการจากนอร์เวย์ที่ได้รับอนุมติส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๗ โครงการ มูลค่า ๙๓ ล้านบาท ระหว่างมกราคม  มิถุนายน ๒๕๖๑ นอร์เวย์ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนไทยเป็นอันดับมี่ ๑๒ ในแง่ของมูลค่าการลงทุน มีมูลค่ารวม ๘๓๔ ล้านบาท การลงทุนของนอร์เวย์ในไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกิจการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรกล สิ่งทอ เคมีภัรฑ์ กระดาษ เมทอล รีไซเคิล (ผลิคเหล็กและเหล็กกล้า) จุดเด่นด้านการค้าการลงทุนของนอร์เวย์ในไทยคือ การลงทุนผ่านกองทุนบำนาญของรัฐ (Norwegian Pension Fund) ในไทยกว่า ๘๐ บริษัท มูลค่ารวมกว่า ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการลงทุนของไทยในนอร์เวย์ เช่น Norner Group (SCG) (วิจัยปิโตเคมี) TU Norway (Thai Union Co.Ltd) King Oscar AS (อาหารทะเลกระป๋อง) บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ลงทุนด้านการผลิตปิโตเลียมในนอร์เวย์ 
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวนอร์เวย์เดินทางมาไทย ๑๒๘,๙๑๙ คน 
จำนวนคนไทยในนอร์เวย์ : ประมาณ ๓๐,๖๒๐ คน (ร้อยละ ๐.๓๓ ของประชากรนอร์เวย์ทั้งหมด) วัดไทย ๑๒ วัด ร้านอาหารไทย ๓๔ ร้าน สมาคมและชมรมคนไทย ๒๕ กลุ่ม
สำนักงานของไทยในนอร์เวย์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
สำนักงานของนอร์เวย์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์นอร์เวย์ ณ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา 
 
 
(อัพเดทข้อมูล : ๘ พ.ย. ๒๕๖๒)