other

ประเทศในยุโรป : Lithuania

ประเทศในยุโรป : ลิทัวเนีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลิทัวเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Lithuania
พื้นที่ : ๖๕,๓๐๐ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๓ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวิลนีอุส (Vilnius)
ประชากร : ๒.๘๕ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายกีตานัส นูเซดา (Gitanas Nauseda)
นายกรัฐมนตรี : นายซอลีอุส สเวอเนอลิส (Saulius Skvernelis)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายลินัส ลิงเกเวเชียส (Linas Linkevicius)
ภาษาราชการ : ลิทัวเนีย (Lithuanian)
วันชาติ : ๑๖ กุมภาพันธ์ (The Day of the Restoration of the State of Lithuania - 1918)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๙ เมษายน ๒๕๓๖
ศาสนา : ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
สาธารณรัฐลิทัวเนีย :
 • เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗                                                                                                                                                                                             • ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต้นของโลก                                                                                                             • แรงงานมีฝีมือ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก EU อื่น ๆ                                                                                                                                                                   • มีท่าเรือไคลเปดา (Klaipeda Port) เป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ซึ่งมีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน   • เป็นสมาชิก EU ASEM และองค์กรในยุโรปสำคัญ ๆ เช่น NATO OSCE
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๕๓.๒๕ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๕ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๕ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราว่างงาน : ร้อยละ ๖.๒ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)
อุตสาหกรรมหลัก : การผลิตอาหาร ยา ไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องจักรทางการเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เอสโตเนีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี โปแลนด์ ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ๑๘,๙๙๐ USD (ไทย ๗๔๔๕.๔ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๓.๘๗ บาท ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ไม้ อำพัน เชื้อเพลิงหุงต้ม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - ลิทัวเนีย
มูลค่ารวม : ๕๔.๐๒ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๓๕.๘๖ ล้าน USD และนำเข้า ๑๘.๑๗ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๑๗.๖๙ ล้าน USD)                                                                                      สินค้าส่งออกของไทย: เคมีภัณฑ์ ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อุปกรณ์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากลิทัวเนีย : ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ถ่านหิน นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์การแพทย์ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
การลงทุน : ปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนของคนไทยโดยตรงในฃิทัวเนีย มีเพียงบริษัท อินโรามา เวนเจอร์ส จำกัด (Indorama Ventures) ซึ่งเป็นกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของนักธุรกิจชาวอินเดียที่มตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย ต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท ยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพท จำกัด (UAB Orion Global PET) ซึ่งเป็นบริษัทลูกและโรงงานผลิตเม็กพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Vone) ของลิทัวเนีย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ๐.๑๕ ล้านตันต่อปี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนธุรกิจของลิทัวเนียที่มาตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย อาทิ บริษัท FL Techinics (Avia Solution) ธุรกิจซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานและฝึกสอนนักบิน บริษัท Makalius  ธุรกิจนำเที่ยว และโรงแรม Darjelling Boutique hotel เป็นต้น
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวลิทัวเนียเดินทางมาไทย ๑๗,๖๔๑ คน
จำนวนคนไทยในลิทัวเนีย :ประมาณ ๒๐ คน
สำนักงานของไทยในลิทัวเนีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวิลนีอุส (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีอาณาเขตครอบคลุมลิทัวเนีย)
สำนักงานของลิทัวเนียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ลิทัวเนียประจำประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศไทย)
 
อัพเดทข้อมูล : ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒