other

ประเทศในยุโรป : Lithuania

ประเทศในยุโรป : ลิทัวเนีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลิทัวเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Lithuania
พื้นที่ : ๖๕,๓๐๐ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๓ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวิลนีอุส (Vilnius)
ประชากร : ๒.๘๐ ล้านคน (ไทย ๖๘ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท (Dalia Grybauskaite)
นายกรัฐมนตรี : นายอัลเกดัส บัทเกเวเชียส (Algirdas Butkevičius)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายลินัส ลิงเกเวเชียส (Linas Linkevicius)
ภาษาราชการ : ลิทัวเนีย
วันชาติ : ๑๖ กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๙ เมษายน ๒๕๓๖
ศาสนา : ศาสนาคริสต์นิ กายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๗๗.๒ นิกายออร์ทอด็อกซ์ ร้อยละ ๔.๑ นิกายลูเทอแรน ร้อยละ ๐.๖ ไม่นับถือศาสนาใด ร้อยละ ๑๘.๑
สาธารณรัฐลิทัวเนีย :
• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต้นของโลก
• แรงงานมีฝีมือ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก EU อื่น ๆ
• มีท่าเรือไคลเปดา (Klaipeda Port) เป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ซึ่งมีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน
• เป็นสมาชิก EU ASEM และองค์กรในยุโรปสำคัญ ๆ เช่น NATO OSCE
• ความสัมพันธ์ไทยกับลิทัวเนียเป็นไปอย่างราบรื่นและมีพลวัตที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ล่าสุด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลิทัวเนียอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีลิทัวเนีย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๔๒.๗๓ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๖.๙ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๓ (ไทย ร้อยละ ๓.๖)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๙ (ไทย ร้อยละ ๐.๙๗)
อุตสาหกรรมหลัก : การผลิตอาหาร ยา ไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องจักรทางการเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เอสโตเนีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี โปแลนด์ ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ๑๔,๙๐๐ USD (ไทย ๖,๐๓๒.๗ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๘.๖๐ บาท ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ไม้ อำพัน เชื้อเพลิงหุงต้ม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - ลิทัวเนีย
มูลค่ารวม : ๓๗.๕๐ล้าน USD (ไทยส่งออก ๒๓.๘๙ ล้าน USD และนำเข้า ๑๓.๖๑ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๑๐.๒๘ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) เส้นใยสังเคราะห์ (๒) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (๓) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (๔) ผลิตภัณฑ์ยาง (๕) เคมีภัณฑ์ (๖) สิ่งทอ (๗) ยางพารา (๘) รถยนต์และอุปกรณ์ (๙) ข้าว (๑๐) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
สินค้านำเข้าจากลิทัวเนีย : ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (๒) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน (๔) ถ่านหิน (๕) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (๖) เสื้อผ้าสำเร็จรูป (๗) เคมีภัณฑ์ (๘) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (๙) ลวดและสายเคเบิล (๑๐) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การลงทุน : การลงทุนไทยในลิทัวเนีย บริษัท Indorama Ventures ตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในปี ๒๕๕๗ มูลค่าการลงทุน ๑๑๖ ล้าน USD สำหรับการลงทุนของลิทัวเนียในไทย ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวลิทัวเนียเดินทางมาไทย ๑๐,๗๕๐ คน
จำนวนคนไทยในลิทัวเนีย :ประมาณ ๒๐ คน
สำนักงานของไทยในลิทัวเนีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ โดยมีนายโรลันดัส วาลิอูนัส (Rolandas Valiunas) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์คนปัจจุบัน อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนีย
สำนักงานของลิทัวเนียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ) โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย โดยมีนางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (Ina Marciulionyte) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง
 
อัพเดทข้อมูล : 30 เม.ย. 2561