other

ประเทศในยุโรป : Liechtenstein

ประเทศในยุโรป : ลิกเตนสไตน์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : The Principality of Liechtenstein
พื้นที่ : ๑๖๐ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๐.๐๓ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวาดุซ (Vaduz)
ประชากร : ๓๗,๘๑๐ คน (ไทย ๖๖.๔ ล้านคน) (๒๕๖๒/ค.ศ. ๒๐๑๙)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : ประมุขประเทศ: เจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง (Hereditary Prince Hans Adam II) (๑๓ พ.ย. ๒๕๓๒/ค.ศ.๑๙๘๙) 
ผู้สำเร็จราชการ: เจ้าชายอาโลลิส ฟีลิปป์ มารีอา (Hereditary Prince Alois Philipp Maria) (๑๕ ส.ค. ๒๕๔๗/ค.ศ.๒๐๐๔)
นายกรัฐมนตรี : นายอาดรีอาน ฮัสเลอร์ (Adrian Hasler) (๓๐ มี.ค. ๒๕๕๖/ค.ศ.๒๐๑๓) พรรค Progressive Citizens Party (ขวากลาง)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางเมาโร เพดราสซินี (Mauro Pedrazzini) (รักษาการ) พรรค Progressive Citizens Party (ขวากลาง)
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : ๑๕ สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ / ค.ศ. ๑๙๙๗
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ ๗๕.๙ โปรเตสแตนท์ ร้อยละ ๖.๕ มุสลิม ร้อยละ ๕.๔ ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ ๕.๔ และอื่นๆ ร้อยละ ๖.๘
ราชรัฐลิกเตนสไตน์ :
• เศรษฐกิจของลิกเตนสไตน์พึ่งพาสมาพันธรัฐสวิส โดยจัดตั้งสหภาพศุลกากรกับสมาพันธรัฐสวิส และใช้สกุลเงินฟรังก์สวิส
• มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในโลก
• มีภาคการเงินขนาดใหญ่และเปิดเสรีในการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงเป็นแหล่งดึงดูด off-shore investment ที่สำคัญของยุโรป
• เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีบริษัทซึ่งจดทะเบียนมากกว่าจำนวนประชากรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงิน เนื่องจากมีกฎหมายเสรีที่อนุญาตให้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ทางธุรกิจจากต่างประเทศโดยปลอดภาษีในช่วงแรก
• มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีการฟอกเงินข้ามชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศว่า เป็นศูนย์กลางการเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย
• เน้นนโยบายการบูรณาการยุโรป ยึดหลักนโยบายความเป็นกลาง และไม่มีกองทัพประจำการ แต่สามารถจัดตั้งกองทัพขึ้นมาได้หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ มีการหารือว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของลิกเตนสไตน์ แต่ไม่มีการทำความตกลงกันในด้านนี้
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๖.๒๑๕ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD)(๒๕๖๑/ค.ศ. ๒๐๑๘)
อัตราเงินเฟ้อ: ร้อยละ ๐.๓ (ไทยร้อยละ ๑.๑) (๒๕๖๒/ค.ศ. ๒๐๑๙)
อุตสาหกรรมหลัก : อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตโลหะ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม เซรามิก เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร การท่องเที่ยว ทัศนอุปกรณ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหภาพยุโรป สหรัฐฯ สมาพันธรัฐสวิส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐสวิส
GDP Per Capita : ๑๗๘,๗๑๓ USD (ไทย ๖,๐๓๒.๗ USD)(๒๕๕๙/ค.ศ. ๒๐๑๖)
สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (Swiss Franc: CHF) (๑ ฟรังก์สวิส เท่ากับ ๓๑.๑๗ บาท ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ทันตกรรม เครื่องโลหะ อาหาร อิเล็กโทรนิกส์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าเกษตร วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร รถยนต์
สถิติสำคัญ ไทย - ลิกเตนสไตน์
มูลค่ารวม : ๑๗๗.๕๙ ล้าน USD เป็นคู่ค้าอันดับที่ ๘๓ ของไทย ไทยส่งออก ๑๗๓.๖๘ ล้าน USD นำเข้า ๓.๙๑ ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๑๖๙.๗๗ ล้าน USD 
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หลอดไฟฟ้า เครื่องตัดไฟและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  
สินค้านำเข้าจากลิกเตนสไตน์ : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง
การลงทุน : บริษัท Hilti ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง และเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในลิกเตนสไตน์ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยจัดตั้งบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้า และศูนย์บริการซ่อม
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์มาไทย ๗๗๕ คน (ไม่มีข้อมูลคนไทยไปลิกเตนสไตน์)
ร้านอาหารไทยในลิกเตนสไตน์: ๒ ร้าน 
จำนวนคนไทยในลิกเตนสไตน์ :ประมาณ ๕๐ คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านสมรสกับชาวลิกเตนสไตน์ พนักงานร้านอาหารและพนักงานทำความสะอาด
สำนักงานของไทยในลิกเตนสไตน์ : สอท. ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมลิกเตนสไตน์
สำนักงานของลิกเตนสไตน์ในไทย : สอท. สมาพันธรัฐสวิส ประจำ ปทท. ดูแลความสัมพันธ์ไทย-ลิกเตนสไตน์ให้แทน
การเยือนระหว่างกันล่าสุด: ฝ่ายไทย - นายกษิต ภิรมย์ รมว.กต. ในขณะนั้น เยือนลิกเตนสไตน์อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๑๐)
ฝ่ายลิกเตนสไตน์ - เจ้าหญิงมาร์กาเรต เสด็จฯ เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗ ) เพื่อทรงเข้าร่วมงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
อัพเดทข้อมูล :๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒