other

ประเทศในยุโรป : Latvia

ประเทศในยุโรป : ลัตเวีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลัตเวีย

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Latvia

พื้นที่ : ๖๔,๕๘๙ ตร.กม. (ประมารร้อยละ ๑๓ ของไทย)

เมืองหลวง : กรุงริกา (Riga)

ประชากร : ๑.๙๕ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเอกิลส์ เลวิตส์ (Egils Levits) (เข้ารับตำแหน่งวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

นายกรัฐมนตรี : นายคริชยานิส คารินช (Mr. Krišjanis Karins) 

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอ็ดการ์ส ริงเควิชส์ (Mr. Edgars Rinkēvičs)

ภาษาราชการ : ลัตเวียน (Latvian) และรัสเซีย (Russian)

วันชาติ : ๑๘ พฤศจิกายน 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

ศาสนา : คริสต์นิกายลูเทอแรน และนิกายกรีกออร์ทอดอกซ์

 

สาธารณรัฐลัตเวีย :

  • เป็นสมาชิก EU, NATO, ASEM, OSCE, OECD และ Cooperation between China and Central and Eastern European Countries (Chian-CEEC/17+1)
  • มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง ยาและเวชภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีเขตเศรษฐกิจเสรีเมือง Ventspils และ Ventspils High Technology Park เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
  • มีท่าเรือปลอดน้ำแข็งที่กรุงริกาและทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังจีน
  • มีสายการบินแห่งชาติ Air ฺBaltic และสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคบอลติก
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 

GDP : ๓๔.๘๕ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD)

Real GDP Growth : ร้อยละ ๕ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)

GDP Per Capita : ๑๓,๐๘๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕,๔ USD)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๙ (ปี ๒๕๖๐) (ไทย ร้อยละ ๐.๗)

อุตสาหกรรมหลัก :เกษตรกรรม เคมีภัณฑ์ คมนาคมขนส่ง เฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม้ สิ่งทอ อาหารแปรรูป เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีสีเขียว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ลิทัวเนีย เอสโตเนีย รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ฟินแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน ลิทัวเนีย เอสโตเนีย โปแลนด์

สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๕.๕ บาท ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)

ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหินเลน (peat) หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องจักรกล ยานยนต์ โลหะและโลหะภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์

สถิติสำคัญ ไทย - ลัตเวีย

มูลค่าการค้าไทย-ลัตเวีย: ๖๖.๑๐ ล้าน USD ไทยส่งออก ๔๙.๒๑ ล้าน USD และนำเข้า ๑๖.๘๙ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๓๒.๒๒ USD

สิงค้าส่งออกของไทย: ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาหารกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าจากลัตเวีย: นมและผลิตภัณฑ์นม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัรฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลวดยางและสานเคเบิล

การลงทุน: จากรายงานของธนาคารแหางประเทศไทย ระบุว่าในปี ๒๕๖๑ สาธารรรัฐลัตเวียลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า ๒.๐๑ ล้าน USD 

มีจำนวนนักท่องเที่ยว: มีชาวลัตเวียเดินทางมาไทย ๑๐,๖๓๒ คน 

จำนวนคนไทย: ประมาณ ๒๐ คน

สำนักงานของไทยในลัตเวีย: สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงริกา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวีย)

สำนักงานของลัตเวียในไทย: สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ลัตเวียประจำประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)

 

 

อัพเดทข้อมูลเมื่อ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒