other

ประเทศในยุโรป : Latvia

ประเทศในยุโรป : ลัตเวีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลัตเวีย

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Latvia

พื้นที่ : ๖๔,๕๘๙ ตร.กม.

เมืองหลวง : กรุงริกา (Riga)

ประชากร : ๑.๙๓ ล้านคน (ปี ๒๕๖๐)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายไรมอนดส์ เวยูนิส (Mr. Raimonds Vējonis)

นายกรัฐมนตรี : นายคริชยานิส คารินช (Mr. Krišjanis Karins) (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอดการ์ส รินเควิคช (Mr. Edgars Rinkēvičs)
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๔)

ภาษาราชการ : ลัตเวียน และรัสเซีย

วันชาติ : ๑๘ พฤศจิกายน (ครบรอบ ๑๐๐ การประกาศเอกราชเมื่อปี ๒๕๖๑)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

ศาสนา : คริสต์นิกายลูเทอแรน และนิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์

 

สาธารณรัฐลัตเวีย :

  • เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และใช้เงินยูโร (Euro)
  • มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
  • มีศักยภาพที่โดดเด่นด้านป่าไม้ โลหะและวิศวกรรมเครื่องกล การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสีเขียว สาธารณสุข กระบวนการผลิตอาหาร และเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ
  • เป็นสมาชิก NATO และมีบทบาทที่โดดเด่นด้านความร่วมมือในภูมิภาค Baltic รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์กับรัสเซีย และจะลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวร UNSC ระหว่างปี ๒๕๖๙-๒๕๗๐
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับไทย และมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ
  • เอกอัครราชทูตไทยคนปัจจุบัญคือ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ และมีถิ่นพำนักที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
  • เอกอัครราชทูตลัตเวีย ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณารับผิดชอบประเทศไทย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 

GDP : ๒๖.๒๐ พันล้านยูโร (ปี ๒๕๖๐) (ไทย ๔๕๕.๒๒ พันล้าน USD)

Real GDP Growth : ร้อยละ ๔.๕๕ (ปี ๒๕๖๐) (ไทย ร้อยละ ๓.๙)

GDP Per Capita : ๑๓,๙๒๖ ยูโร (ปี ๒๕๖๐) (ไทย ๖,๕๙๓.๘ USD)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๙ (ปี ๒๕๖๐) (ไทย ร้อยละ ๐.๗)

อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สิ่งทอ

มูลค่าการส่งออก : ๑๑,๕๐๗ ล้านยูโร (ปี ๒๕๖๐)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ลิทัวเนีย เยอรมนี เอสโตเนีย รัสเซีย โปแลนด์

มูลค่าการนำเข้า : ๑๔,๐๔๑ ล้านยูโร (ปี ๒๕๖๐)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ลิทัวเนีย เยอรมนี โปแลนด์ เอสโตเนีย รัสเซีย

สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๕.๕ บาท ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)

ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหินเลน (peat) หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์

สถิติสำคัญ ไทย - ลัตเวีย

มูลค่ารวม : ๑๙.๙๖ ล้านยูโร  ส่งออกไปไทย ๑๐.๑ ล้านยูโร  นำเข้าจากไทย ๙.๘๖ ล้านยูโร ไทยขาดดุลการค้า ๒.๔ ล้านยูโร (ปี ๒๕๖๐)

สินค้าส่งออกของไทย : ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าจากลัตเวีย : นมและผลิตภัณฑ์นม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล

การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI

จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวลัตเวียเดินทางมาไทย ๑๐,๑๐๗ คน (ปี ๒๕๖๐)

จำนวนคนไทยในลัตเวีย : ประมาณ ๒๐ คน

สำนักงานของไทยในลัตเวีย : ยังไม่มีการตั้งสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำลัตเวีย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวีย

สำนักงานของลัตเวียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเทพฯ (นายประสงค์ จงรัตนากุล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ)

อัพเดทข้อมูลเมื่อ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒