other

ประเทศในยุโรป : Kosovo

ประเทศในยุโรป : คอซอวอ
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐคอซอวอ
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Kosovo
พื้นที่ : ๑๐,๘๘๗ ตร.กม. (ไม่มีทางออกสู่ทะเล) (ร้อยละ ๒ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงพริชตีนา (Pristina)
ประชากร : ๑.๗๙ ล้านคน เป็นชนชาติแอลเบเนียน ร้อยละ ๙๐ และอื่น ๆ ร้อยละ ๘ (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายฮาชิม ทาชี (Mr.Hashim Thaçi)
นายกรัฐมนตรี : นายรามุช ฮาราดีไนย์ (Mr. Ramush Haradinaj)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเบห์เจต พาคอลลี (Behgjet Pacolli)
ภาษาราชการ : แอลเบเนียน, เซอร์เบียน
วันชาติ : ๑๗ กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ศาสนา : อิสลาม (๙๐%), เซอร์เบียนออธอดอกซ์ (๖%) โรมันคาทอลิก (๔%)
สาธารณรัฐคอซอวอ :
• เดิมเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของเซอร์เบีย แต่ได้ประกาศเอกราชฝ่ายเดียวเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีประเทศ ที่รับรองคอซอวอแล้ว ๑๑๓ ประเทศ และประเทศล่าสุดที่รับรองคอซอวอ คือ สิงคโปร์ เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ได้ให้ความเห็นเมื่อปี ๒๕๕๓ ว่า การประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของคอซอวอไม่ขัดต่อ ๑) กฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป ๒) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๒๔๔ หรือ ๓) กรอบธรรมนูญขององค์การบริหารชั่วคราวในคอซอวอของสหประชาชาติ
• อยู่ภายในความดูแลขององค์การบริหารชั่วคราวในคอซอวอของสหประชาชาติ (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK) และปฏิบัติการ The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) ของสหภาพยุโรป, OSCE, และกองกำลังรักษาความสงบ KFOR ซึ่งค่อยๆ ลดบทบาทลง
• เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (๒๕๕๒) และธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคยุโรป (๒๕๕๕) แต่ยังไม่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ
• มีอัตราว่างงานที่สูง (ร้อยละ ๓๒.๙ ในปี ๒๕๕๘)
• เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจาก แอลเบเนีย
และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) มีความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับแอลเบเนีย
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๖.๙ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๓.๖ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๙ (ไทย ร้อยละ ๓.๗)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐. ๙ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง แร่โลหะ เครื่องหนัง เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :อิตาลี จีน แอลเบเนีย มาซิโดเนีย อินเดีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร เยอรมนี ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เซอร์เบีย เยอรมนี ตุรกี จีน อิตาลี กรีซ มาซิโดเนีย แอลเบเนีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สหรัฐฯ
GDP Per Capita : ๓,๘๙๐ USD (ไทย ๕๘๔๑.๘ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร = ๓๘.๖๘ บาท สถานะ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่โลหะ เช่น ลิกไนต์ นิกเกิล สังกะสี แมกนีเซียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์จากแร่ โลหะแปรรูป ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มและบุหรี่ ผัก สิ่งทอ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อาหาร ปศุสัตว์ ไม้ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร สินแร่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สถิติสำคัญ ไทย - คอซอวอ
มูลค่ารวม : ไม่มีข้อมูล
สินค้าส่งออกของไทย :ไม่มีข้อมูล
สินค้านำเข้าจากคอซอวอ : ไม่มีข้อมูล
การลงทุน : ไม่มีข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๗๙๖ คน
จำนวนคนไทยในคอซอวอ :ไม่เกิน ๑๐ คน (ประมาณการจาก สอท. ณ กรุงเอเธนส์)
สำนักงานของไทยในคอซอวอ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นจุดติดต่อ)
สำนักงานของคอซอวอในไทย : คอซออวอสนใจที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐
 
อัพเดทข้อมูล : 30 เม.ย. 2561