other

ประเทศในยุโรป : Italy

ประเทศในยุโรป : อิตาลี
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Italian Republic
พื้นที่ : ๓๐๑,๒๒๕ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๕๙ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงโรม (Rome)
ประชากร : ๖๐.๖๐ ล้านคน (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายแชร์จิโอ มัตตาเรลลา (Sergio Mattaralla)
นายกรัฐมนตรี : นายจูเซปเป กอนเต (Giuseppe Conte)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายลุยจี ดี มาโย (Luigi Di Maio)
ภาษาราชการ : อิตาเลียน
วันชาติ : ๒ มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๓ ตุลาคม ๒๔๑๑
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๙๐
สาธารณรัฐอิตาลี :
• เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ ๘ ของโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ ๔ ของภูมิภาคยุโรป 
• เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์กรการอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ (FAO)โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยะธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNECO จำนวนมากที่สุดถึง ๔๔ แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก • Ferrovie dello Stato Italiane (Italian Rallways) ร่วมเป็นพันธมิตรกับเครืองเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) ชนะการประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อ ๓ สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา) ใน EEC 
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒.๐๗ ล้านล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๒ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๐.๙ (ไทย ร้อยละ ๐.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๖  (ไทย ร้อยละ ๑.๓)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน
GDP Per Capita : ๓๔,๙๔๔ USD (ไทย ๗,๓๐๒ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๔.๑๑ บาท) สถานะวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินอ่อน หินแบไรท์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ  เคมีภัณฑ์ อาหาร อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง ผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง ผลิตภัณฑ์กลุ่มงพลังงาน อาหาร
อุตสาหกรรมหลัก: ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า
สถิติสำคัญ ไทย - อิตาลี
มูลค่าการค้าไทย - อิตาลี : ปี ๒๕๖๑ มูลค่าการค้า ๓,๘๕๒.๖๔ ล้าน USD (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๗๐) ไทยส่งออก ๑,๖๘๖.๘๓ ล้าน USD และนำเข้า ๒,๑๖๕.๘๐ ล้าน USD ไทยเสียเปรียบดุลการค้า ๔๗๘.๙๗ ล้าน USD และในปี ๒๕๖๒ (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่าการค้า ๒,๙๗๙.๖๔ ล้าน USD (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๓.๓๐) ไทยส่งออก ๑,๓๐๙.๑๒ ล้าน USS นำเข้า ๑,๖๗๐.๔๓ ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า ๓๖๑.๒๒ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์ ปลาหมึก
สินค้านำเข้าจากอิตาลี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์
การลงทุน : บริษัทอิตาลีที่ลงทุนในไทย ปัจจุบัน มีบริษัทอิตาลี ๗๐ บริษัท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตภัรฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเบา รวมถึงธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ จากสถิติของ BOI ปี ๒๕๖๑ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๔ โครงการมูลค่า ๓๙๓ ล้านบาท (ประมาณ ๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นกิจการบริการด้านการค้าและการลงทุนและบริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ digital content บริษัทที่ไทยลงทุนในอิตาลี ได้แก่ (๑) บริษัท Central Retail Corporation (CRC) ได้ซื้อหุ้นบริษัท La Rinascente ซึ่งเป็นหน้าสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี เมื่อปี ๒๕๕๔ มูลค่าประมาณ ๓๑๐ ล้านดอลลาห์สหรัฐ และได้เปิดสาขาใหม่ที่กรุงโรม เมื่อเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ (๒) บริษัท Thai Union (TU) ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตปลาทูน่ากระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้า Mareblu ในอิตาลี และ (๓ป กลุ่มไมเนอร์กรุ๊ปของไทยได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมเครือ NH ของอิตาลี 
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๖๑ นักท่องเที่ยวอิตาลีมาไทย ๒๘๑,๑๔๒ คน ขณะที่ในปี ๒๕๖๐  นักท่องเที่ยวไทยไปอิตาลีประมาณ ๔๓,๓๕๑ คน
จำนวนคนไทยในอิตาลี : ๖,๖๐๐ คน
สำนักงานของไทยในอิตาลี : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงโรม) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำเมืองมิลาน สำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุุงโรม บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโรมและเมืองมิลาน สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เจนัว มิลาน เนเปิล ตูริน คาตาเนียและเวนิส)
สำนักงานของอิตาลีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ตและเชียงใหม่)
 
อัพเดทข้อมูล : ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒