other

ประเทศในยุโรป : Italy

ประเทศในยุโรป : อิตาลี
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Italian Republic
พื้นที่ : ๓๐๑,๒๒๕ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๕๙ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงโรม
ประชากร : ๖๐.๖๐ ล้านคน (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเซจิโอ มัตตาเรลลา (Sergio Mattarella)
นายกรัฐมนตรี : นายเปาโล เจนติโลนี (Paolo Gentiloni)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอันเจลิโน อัลฟาโน (Angelino Alfano)
ภาษาราชการ : อิตาเลียน
วันชาติ : ๒ มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๓ ตุลาคม ๒๔๑๑
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๙๐
สาธารณรัฐอิตาลี :
• เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
• มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุด
ถึง ๔๔ แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑.๘๕ ล้านล้าน USD (ไทย ๔๐๗.๑ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๐.๙ (ไทย ร้อยละ ๓.๓)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -๐.๐๙ (ไทย ร้อยละ ๑.๓)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน
GDP Per Capita : ๓๐,๕๒๘ USD (ไทย ๖,๐๓๕.๑ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๘.๑๘ บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินอ่อน หินแบไรท์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน
สถิติสำคัญ ไทย - อิตาลี
มูลค่ารวม : ๓,๗๑๓.๖๕ ล้าน USD (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘.๐๘) ไทยส่งออก ๑,๖๔๘.๖๘ ล้าน USD และนำเข้า ๒,๐๖๔.๙๗ ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า ๔๑๖.๒๙ ล้าน USD ทั้งนี้ การค้าโดยเฉลี่ยมีมูลค่า ๓,๔๐๐ ล้าน USD ต่อปี
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง
สินค้านำเข้าจากอิตาลี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ สินค้าทุนอื่นๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : เมื่อปี ๒๕๖๐ อิตาลีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ๔ โครงการ มูลค่า ๑๑ ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๖๐ นักท่องเที่ยวอิตาลีมาไทย ๒๖๔,๔๒๙ คน ขณะที่ในปี ๒๕๕๙ นักท่องเที่ยวไทยไปอิตาลีประมาณ ๒๘,๕๓๙ คน
จำนวนคนไทยในอิตาลี : ๖,๖๐๐ คน
สำนักงานของไทยในอิตาลี : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงโรม) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำ
สำนักงานของอิตาลีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ตและเชียงใหม่)
 
อัพเดทข้อมูล : 30 เม.ย. 2561