other

ประเทศในยุโรป : Ireland

ประเทศในยุโรป : ไอร์แลนด์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ไอร์แลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Ireland
พื้นที่ : ๗๐,๒๘๒ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๔ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงดับลิน
ประชากร : ๔.๘ ล้านคน (ไทย ๖๖.๑๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายไมเคิล ดี ฮิกกินส์ (Michael D. Higgins)
นายกรัฐมนตรี : นายลีโอ วรัทการ์ (Leo Varadkar)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายไซมอน โคฟนีย์ (Simon Coveney)
ภาษาราชการ : ไอริช (Irish Gaelic) และภาษาอังกฤษ
วันชาติ : ๑๗ มีนาคม (วันระลึกถึงนักบุญแพทริก)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๗ มกราคม ๒๕๑๘ (ค.ศ. ๑๙๗๕)
ศาสนา : คริสต์ (นิกายโรมันคาทอลิก)
ไอร์แลนด์ :
- มีความใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และการส่งออกเป็นหลัก
- เคยเป็นเสือเศรษฐกิจ (Celtic Tiger) เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตสูงต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในภาวะกำลังฟื้นตัว
- เป็น Silicon Valley ของยุโรป และ outsource ของสหรัฐฯ ด้านการค้าบริการ การสื่อสาร และ ICT
- ใช้เงินสกุลยูโร แต่ไม่อยู่ใน Schengen Area เนื่องจากมีพรมแดนเปิดทางตอนเหนือกับสหราชอาณาจักร(ไอร์แลนด์เหนือ)ซึ่งไม่ได้อยู่ใน Schengen Area เช่นกัน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓.๕๗ แสนล้าน USD (ไทย ๔.๐๗ แสนล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๔ (ไทยร้อยละ ๓.๙)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๕ (ไทยร้อยละ ๐.๗ )
อุตสาหกรรมหลัก : คอมพิวเตอร์ แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องจักร สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
GDP Per Capita : ๗๔,๔๙๐ USD (ไทย ๖,๐๓๕.๑ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร = ๓๘.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ทรัพยากรสำคัญ : สังกะสี ตะกั่ว ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง ยิบซั่ม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ อาหาร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ วัสดุการผลิต เครื่องดื่ม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ข้าวสาลี ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ไอร์แลนด์
มูลค่ารวม : ๗๕๒.๕๑ ล้าน USD (ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๓.๕๑) ไทยส่งออก ๓๔๙.๗๒ ล้าน USD และนำเข้า ๔๐๒.๗๙ ล้าน USD โดยไทยขาดดุลการค้า ๕๓.๐๘ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องประมวลผลและชิ้นส่วน วงจรพิมพ์ ไก่แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากไอร์แลนด์ : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก อุปกรณ์และเครื่องทดสอบทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ปี ๒๕๖๐ ไอร์แลนด์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๕ ล้านบาท (ประมาณ ๔๘๓,๘๗๐ USD)
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวชาวไอริชมาไทยประมาณ ๖๘,๙๘๒ คน
จำนวนคนไทยในไอร์แลนด์ :ประมาณ ๕,๓๐๐ คน (เป็นบุคคลสมรสกับชาวไอริช นักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้างร้านอาหารไทย ภาคเกษตร และภาคบริการทั่วไป)
สำนักงานของไทยในไอร์แลนด์ : กรุงลอนดอน (สถานเอกอัครราชทูต) / กรุงดับลิน (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของไอร์แลนด์ในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) และภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
 
อัพเดทข้อมูล : 30 เม.ย. 2561