other

ประเทศในยุโรป : Holy See

ประเทศในยุโรป : นครรัฐวาติกัน
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : นครรัฐวาติกัน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : State of the Vatican City
พื้นที่ : ๐.๔๓๘ ตร.กม.
เมืองหลวง : นครรัฐวาติกัน
ประชากร : ๑,๐๐๐ คน (๒๕๖๑/ค.ศ. ๒๐๑๙)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖/ค.ศ ๒๐๑๓)
นายกรัฐมนตรี : พระคาร์ดินัลปิเอโตร พาโรลิน (๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖ / ค.ศ. ๒๐๑๓)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : อาร์ชบิชอป Paul Gallagher (๘ พ.ย. ๒๕๕๗/ ค.ศ. ๒๐๑๔)
ภาษาราชการ : อิตาเลียนและละติน
วันชาติ : ๑๓ มีนาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต: วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๑๒ (ค.ศ ๑๙๖๙) แต่ความสัมพันธ์เริ่มตั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปี ค.ศ.๑๖๖๒ เมื่อคณะมิชัชนนารีชุดแรกเดินททางมายังกรุงศรีอยุธยา โดยนำเป็นคณะผู้ก่อตั้งคริสตศาสนาในไทยคณะแรก สมเด็จประเจ้าสันตะปาปาจอห์น พอล ที่ ๒ ได้ทรงแต่งตั้งให้พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก เมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๒๖ (ค.ศ ๑๙๘๓) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสทรงแต่งตั้งให้พระคาร์ดินัลชาวไทยคนที่ ๒ เมื่อ ม.ค. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
ศาสนา : โรมันคาทอลิ       
การปกครอง : รัฐเอกราช มีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประมุข การบริหารแผ่นดินดำเนินการโดยสำนักเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretariat of State) และมีเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretart of State) เทียบเท่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะหน่วยงานระดับกระทรวงต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด ๙ หน่วยงาน เรียกว่า Sacred Congregations 

• สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (องค์ที่ ๒๖๖) ทรงดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกกว่า ๑ พันล้านคน
• ตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ เพราะเป็นแหล่งวัฒนธรรมของโลก
• ศาสนจักรคาทอลิกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของไทย ๓.๐๕ ล้าน USD
• มีผู้นับถือศาสนาคาทอลิกในประเทศไทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน
• ให้ความสำคัญกับปัญหาสันติภาพ การลดอาวุธ และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านมนุษยธรรม อาทิ การค้ามนุษย์และการขจัดความยากจน
• ในปี ๒๔๔๐ (ค.ศ. ๑๘๙๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน ในระหว่างเสด็จฯ ประพาสยุโรป ซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งแรกในระดับประมุขของประเทศ
• ๑ ต.ค. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓
• ๑๔ ก.ย. ๒๕๒๘ (ค.ศ. ๑๙๘๕) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จฯ เยือนนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ ๒
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ :ศาสนจักรวาติกันมีรายได้หลักจากการสนันสนุนทางการเงินขององค์กรคริสตศาสนานิการโรมันคอทอลิกทั่วโลก เงินรายได้นี้เรียกว่า "Peter's Pence" นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการลงทุนต่างๆ ภายใต้การบริหารของหน่วยงาน The patri,ony of the Holy See รายได้จากการจำหน่ายหนังสือสิ่งพิมพ์ ดวงตราไปรษณีย์ เหรียญ ของที่ละลึก และค่าธรรมเนียมการเข้าชนพิพิธภัณฑ์
GDP : 
Real GDP Growth :
อัตราเงินเฟ้อ :
อุตสาหกรรมหลัก :
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ :
GDP Per Capita :
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) (๑ ยูโร ประมาณ ๓๓.๗๙ บาท ณ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒/ ค.ศ. ๒๐๑๙)
ทรัพยากรสำคัญ :
สินค้าส่งออกของไทย : ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง
สินค้านำเข้าจากวาติกัน : ไม่มี
สถิติสำคัญ ไทย - นครรัฐวาติกัน
      
 
มูลค่าการค้าไทย-วาติกัน (๒๕๖๑) :  ๐.๑๘ ล้าน USD โดยเป็นการส่งออกของไทยทั้งหมด  
สินค้าส่งออกของไทย :ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
สินค้านำเข้าจากนครรัฐวาติกัน : สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (รอเช็กกับ พณ.)
การลงทุน : ไม่มี
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยววาติกันมาไทย ๑๔ คน 
จำนวนคนไทยในนครรัฐวาติกัน :ไม่มีข้อมูล
สำนักงานของไทยในนครรัฐวาติกัน : สอท. ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมนครรัฐวาติกัน
สำนักงานของนครรัฐวาติกันในไทย : สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย (มีเขตอาณาดูแลกัมพูชา เมียนมา และลาว)
 
อัพเดทข้อมูล : ๑๐ ต.ค. ๖๒