other

ประเทศในยุโรป : Germany

ประเทศในยุโรป : เยอรมนี
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Federal Republic of Germany
พื้นที่ : ๓๕๗,๐๒๑ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๗๐ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน (Berlin)
ประชากร : ๘๓ ล้านคน (ไทย ๖๙.๐๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier) สังกัดพรรค SPD (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐)
นายกรัฐมนตรี : นางอังเกลา แมร์เคล (Angela Merkel) สังกัดพรรค CDU (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายไฮโค มาส (Heiko Maas) สังกัดพรรค SPD (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑)
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : ๓ ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๕
ศาสนา : โปรเตสแตนท์ (๓๑%) โรมันคาทอลิก (๓๑%) มุสลิม (๔%) อื่นๆ หรือไม่มีศาสนา (๓๔%)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี :
• มีบทบาทหลักในด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและในเวทีโลก
• มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก (รองจากสหรัฐอเมริกา จัน และญี่ปุ่น) และเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ ๓ ของโลก (รองจากจันและสหรัฐอเมริกา)
• ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของยุโรป โดยเฉพาะในกรอบ NATO พยายามมีบทบาทที่สรา้งสรรค์ในการแก้ปัญหาซีเรีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และตะวันออกกลาง โดยเน้นหลักการสันติวิธีและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
• นาง Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตรียน (Christian Democratic Democratic Union- CDU) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สืบแทนนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนครบวาระในปี ๒๕๖๔                                                                                                    • เยอรมันกำลังเผชิญกับการที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและต่อต้านผู้อพยบได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น โดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พรรคทางเลือกสำหรับเยอรมนี (Alternative for Germany-AfD) ซึ่งมีแนวคิดขวาจัดและต่อต้านผู้อพยพได้รับเลือกตั้งและสามารถเข้ามามีที่นั่งในรัฐสภาและมีผู้แทนครบทั้ง ๑๖ รัฐ 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓.๙๙ ล้านล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๐ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๕ (ไทยร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๙ (ไทยร้อยละ ๑.๑)
อัตราการว่างงาน: ร้อยละ ๓.๔ (ไทยร้อยละ ๑.๑)
อุตสาหกรรมหลัก : ยานยนต์ การบิน เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการองค์กร (corporate services) ธุรกิจดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ บริการสุภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานทดทแน สิ่งแวดล้อม การแปรรูปวัสดุ และเทคโนโลยรสารสนเทศ 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี 
GDP Per Capita :  ๔๗,๗๙๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD)
สกุลเงิน : ๑ ยูโร ประมาณ ๓๔.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ถ่านหินลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็กและแร่โลหะต่าง ๆ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ยานพาหนะและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ยานพาหนะและส่วนประกอบ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และโลหะต่าง ๆ 
สถิติสำคัญ ไทย - เยอรมนี
มูลค่ารวม : ๑๑,๙๑๘.๕๑ ล้าน USD ไทยส่งออก ๕,๑๕๘.๙๒ ล้าน USD นำเข้า ๖,๗๕๙.๖๐ ล้าน USD ขาดดุล ๑,๖๐๐.๖๘ ล้าน USD เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทยในสหภาพยุโรป และอันดับที่ ๑๓ จากทั่วโลก 
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องอุุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงและส่วนประกอบ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ก็อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากเยอรมนี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่อจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์นั่ง และผลิตภัณฑ์โลหะ
การลงทุน : มีบริษัทเยอรมันลงทุนในไทยกว่า ๖๐๐ บริษัท โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑,๘๔๘.๑๒ ล้าน USD การลงทุนของไทยในเยอรมนีในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐ มีมูลค่า ๕,๓๘๑.๔๐ ล้าน USD 
การท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาไทย ๘๙๓,๐๕๔ คน ซึ่งมาเป็นอันดับ ๓ ของกลุ่มยุโรป และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยอรมนีประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน
คนไทยในเยอรมนี: มีนไทยในเยอรมนีที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการประมาณ ๕๘,๘๒๐ คน แต่หากรวมคนไทยที่ได้รับสัญชาติเยอรมันและครอบครัวด้วยแล้วน่าจะมีคนไทยที่พำนักอยู่ในเยอรมนีทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ มีคนเยอรมันอาศัยในไทยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน
สำนักงานของไทยในเยอรมนี : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองดึสเซิลดอร์ฟ เมือง ฮัมบูร์ก และเมืองซตุทท์การ์ท
สำนักงานของเยอรมนีในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา และจังหวัดภูเก็ต
 
อัพเดทข้อมูล : ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒