other

ประเทศในยุโรป : Germany

ประเทศในยุโรป : เยอรมนี
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Federal Republic of Germany
พื้นที่ : ๓๕๗,๐๒๑ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๗๐ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงเบอร์สิน
ประชากร : ๘๒.๖๗ ล้านคน (ไทย ๖๘.๘๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier) สังกัดพรรค SPD (กลาง-ซ้าย)
นายกรัฐมนตรี : นางอังเกลา แมร์เคล (Angela Merkel) สังกัดพรรค CDU (อนุรักษ์ กลาง-ขวา) Pro-Europeanism
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายไฮโค มาส (Heiko Maas) สังกัดพรรค SPD (กลาง-ซ้าย)
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : ๓ ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๕
ศาสนา : โปรเตสแตนท์ (๓๑%) โรมันคาทอลิก (๓๑%) มุสลิม (๔%) อื่นๆ หรือไม่มีศาสนา (๓๔%)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี :
• มีบทบาทหลักในด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและในเวทีโลก
• มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก (รองจากสหรัฐอเมริกา จัน และญี่ปุ่น) และเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ ๓ ของโลก (รองจากจันและสหรัฐอเมริกา)
• ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของยุโรป โดยเฉพาะในกรอบ NATO พยายามมีบทบาทที่สรา้งสรรค์ในการแก้ปัญหาซีเรีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และตะวันออกกลาง โดยเน้นหลักการสันติวิธีและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
• นาง Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตรียน (Christian Democratic Democratic Union- CDU) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สืบแทนนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนครบวาระในปี ๒๕๖๔                                                                                                    • เยอรมันกำลังเผชิญกับการที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและต่อต้านผู้อพยบได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น โดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พรรคทางเลือกสำหรับเยอรมนี (Alternative for Germany-AfD) ซึ่งมีแนวคิดขวาจัดและต่อต้านผู้อพยพได้รับเลือกตั้งและสามารถเข้ามามีที่นั่งในรัฐสภาและมีผู้แทนครบทั้ง ๑๖ รัฐ 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓.๙๙ ล้านล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๐ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๕ (ไทยร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๙ (ไทยร้อยละ ๑.๑)
อุตสาหกรรมหลัก : ยานยนต์ การบิน เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการองค์กร (corporate services) ธุรกิจดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ บริการสุภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานทดทแน สิ่งแวดล้อม การแปรรูปวัสดุ และเทคโนโลยรสารสนเทศ 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร จีน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เนเธอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita :  ๔๗,๗๐๙ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD)
สกุลเงิน : ๑ ยูโร ประมาณ ๓๓..๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ถ่านหินลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็กและแร่โลหะต่าง ๆ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ยานพาหนะและส่วนประกอบ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และโลหะต่างๆ 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ยานพาหนะและส่วนประกอบ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล
สถิติสำคัญ ไทย - เยอรมนี
มูลค่ารวม : ๑๑,๙๑๘.๕๑ ล้าน USD ไทยส่งออก ๕,๑๕๘.๙๒ ล้าน USD นำเข้า ๖,๗๕๙.๖๐ ล้าน USD ขาดดุล ๑,๖๐๐.๖๘ ล้าน USD เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทยในสหภาพยุโรป และอันดับที่ ๑๓ จากทั่วโลก 
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง
สินค้านำเข้าจากเยอรมนี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่อจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์นั่ง และผลิตภัณฑ์โลหะ
การลงทุน : มีบริษัทเยอรมันลงทุนในไทยกว่า ๖๐๐ บริษัท โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑,๘๔๘.๑๒ ล้าน USD การลงทุนของไทยในเยอรมนีในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐ มีมูลค่า ๕,๓๘๑.๔๐ ล้าน USD 
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาไทย ๘๙๓,๐๕๔ คน ซึ่งมาเป็นอันดับ ๓ ของกลุ่มยุโรป และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยอรมนีประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน
คนไทยในเยอรมนี: มีนไทยในเยอรมนีที่ลงทะเบียนอย่างเป็ฯทางการประมาณ ๕๘,๘๒๐ คน แต่หากรวมคนไทยที่ได้รับสัญชาติเยอรมันและครอบครัวด้วยแล้วน่าจะมีคนไทยที่พำนักอยู่ในเยอรมนีทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ มีคนเยอรมันอาศัยในไทยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน
สำนักงานของไทยในเยอรมนี : สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน สกญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สกญ. ณ นครมิวนิก สกญ. กิิตติมศักดิ์ประจำเมืองดึสเซิลดอร์ฟ เมืองฮัมบูร์ก และเมืองชุตทท์การ์ท
สำนักงานของเยอรมนีในไทย : สอท. เยอรมนีประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา และจังหวัดภูเก็ต 
 
อัพเดทข้อมูล : ๗ ต.ค. ๒๕๖๒