other

ประเทศในยุโรป : France

ประเทศในยุโรป : ฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : French Republic
พื้นที่ : ๖๗๕,๔๑๗ ตร.กม.
เมืองหลวง : กรุงปารีส
ประชากร : ๖๗.๑๒ ล้านคน (ไทย ๖๙.๐๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron) พรรค LREM
นายกรัฐมนตรี : นายเอดัวร์ ฟิลิป (Edouard Philippe) พรรค LR
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายฌอง-อีฟว์ เลอ ดริยอง (Jean-Yves Le Drian) พรรค PS
ภาษาราชการ : ฝรั่งเศส
วันชาติ : ๑๔ กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๕ สิงหาคม (คศ. ๑๘๕๖)
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๕ โปรแตสแตนท์ อิสลาม ร้อยละ ๑๐ คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๒ และยิว ร้อยละ ๑
สาธารณรัฐฝรั่งเศส :
• เป็น key player ในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายใน EU
• เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
• ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
• เป็นมหาอำนาจทางทหาร มีอาวุธนิวเคลียร์
• เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ด้านระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม) การพัฒนาการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง วิศวกรรมยานยนต์ และอากาศยาน
• รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประมาณ ๘๓ ล้านคน/ปี
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒,๗๗๗ พันล้าน USD (ไทย ๔๙๘.๙ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๒ (ไทย ร้อยละ ๓.๙)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๑ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราการว่างงาน: ร้อยละ ๘.๗ (ไทยร้อยละ ๑.๑) 
อุตสาหกรรมหลัก : เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ โทรคมนาคม การบิน เวชภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี เบลเยียม อิตาลี เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ๓๗,๗๒๘.๔๑ USD (ไทย ๕,๙๑๐.๖๒ USD)
สกุลเงิน : Euro (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๕.๓๒ บาท สถานะ 20 มิ.ย. 62)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน เหล็ก สังกะสี ยูเรเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เครื่องบิน เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สถิติสำคัญ ไทย - ฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
มูลค่าการค้าไทย-ฝรั่งเศส ค่าการค้ารวม ๕,๗๔๘.๓๓ ล้าน USD (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙.๒๗) ไทยส่งออก ๑,๙๖๓.๐๔  ล้าน USD และนำเข้า ๓,๗๘๕.๒๙ ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า ๑,๘๒๒.๒๕ ล้าน USD     
 สินค้าส่งออกของไทย ๑. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ๓. รถยนต์และส่วนประกอบ ๔. เลนส์แว่นตา ๕. อัญมณีและเครื่องประดับ ๖. ผลิตภัณฑ์ยาง ๗. ยางพารา ๘. เครื่องนุ่งห่ม ๙. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ๑๐. เครื่องสันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากฝรั่งเศส ๑. เครื่องบิน (แอร์บัส) เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ ๒. สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องสำอาง ๓. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๔. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ๕. เคมีภัณฑ์ ๖. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ๗. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลม และสุรา ๘. อุปกรณ์ยานยนต์และส่วนประกอบ ๙. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ๑๐. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์


การลงทุน มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจากจาก BOI  จำนวน ๒๓ โครงการ มูลค่ารวมกว่า ๒๕๕ ล้าน USD (อันดับ ๒ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๒๒๔.๔๓ ล้าน USD  ปัจจุบัน มีบริษัท ฝรั่งเศสในไทยประมาณ ๓๐๐ บริษัท อาทิ Michelin, Valeo, Saint Gobain, Essilor, Engie ขณะที่ไทยลงทุนในฝรั่งเศสประมาณ ๑,๓๐๐ ล้าน USD โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทย ๓ บริษัทในฝรั่งเศส ได้แก่ PTT GC, Double A และ Thai Union Frozen

การท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสมาไทย 7๕๐,๓๖๖ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๔๒ และมีนักท่องเที่ยวไทยไปฝรั่งเศสประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน
คนไทยในฝรั่งเศส ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน  (คนฝรั่งเศสในไทย ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน)
สำนักงานของไทยในฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูต (กรุงปารีส) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เมืองลียง และเมืองมาร์แซย์)

สำนักงานของฝรั่งเศสในไทย สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย จังหวัดเชียงราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-หัวหิน และจังหวัดขอนแก่น)