other

ประเทศในยุโรป : Finland

ประเทศในยุโรป : ฟินแลนด์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐฟินแลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Finland
พื้นที่ : ๓๓๘,๑๔๕ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๖๖ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
ประชากร : ๕.๕ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน) (๒๕๖๑)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายซาอูลี นีนีสเตอะ (Sauli Niinistö)
นายกรัฐมนตรี : นายอานติ รินเน (Antti Rinne)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเปกกา ฮาวิสโต (Pekka Haavisto)
ภาษาราชการ : ฟินนิช สวีดิช
วันชาติ : ๖ ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๗
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้อยละ ๗๖.๔ นิกายกรีกออร์ธอร์ดอกซ์ ร้อยละ ๑.๑ นิกายอื่นๆ ร้อยละ ๑.๔ ไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ ๒๑
สาธารณรัฐฟินแลนด์ :
• โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก
• มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล กระดาษ และพลังงานชีวภาพ
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
• นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ                                                                                                                                   • ปัจจุบัน คือ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Satu Suikkari-Kleven) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒๗๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย ๕๐๕ พันล้าดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๓ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๔ (ไทย ร้อยละ ๐.๒)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี สวีเดน รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน เนเธอร์แลนด์ จีน
GDP Per Capita : ๔๘,๔๑๙ USD ( ไทย ๗,๔๔๕.๔ ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๔.๐๔ บาท ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร และสิ่งทอ
อัตราเงินเฟ้อ: ร้อยละ ๑.๒ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราว่างงาน: ร้อยละ ๗.๔ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)
สถิติสำคัญ ไทย - ฟินแลนด์
มูลค่าการค้าไทย - ฟินแลนด์ : มีมูลค่า ๕๒๗.๘๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก ๒๐๒.๗๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๓๒๕.๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า ๑๒๒.๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย : เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์รถและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 
สินค้านำเข้าจากฟินแลนด์ : ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและแมลง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การลงทุน : ฟินแลนด์มีมูลค่าการลงทุนในไทย ๔๖.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการลงทุนของไทยในฟินแลนด์ยังไม่ทราบข้อมูล (ปี ๒๕๖๑)
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวฟินแลนด์เดินทางมาไทย ๑๔๑,๐๘๗ คน 
จำนวนคนไทยในฟินแลนด์ : ประมาณ ๖,๗๔๗ คน ร้านอาหารไทย ๓๐ ร้าน วัดไทย ๒ แห่ง
สำนักงานของไทยในฟินแลนด์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
สำนักง(นายณรงค์ คองประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ต และพัทยา ปัจจุบันฟินแลนด์ขอเสนอเปิดสถานกงสุลกิติมาศักดิ์เพิ่มอีก ๑ แห่งทีอำเภอหัวหิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายไทย 
 
 
อัพเดทข้อมูล : 2 ต.ค. 2562