other

ประเทศในยุโรป : Finland

ประเทศในยุโรป : ฟินแลนด์
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐฟินแลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Finland
พื้นที่ : ๓๓๘,๑๔๕ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๖๖ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
ประชากร : ๕.๕ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน) 
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายซาอูลี นีนีสเตอะ (Sauli Niinistö)
นายกรัฐมนตรี : นายอานติ รินเน (Antti Rinne)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเปกกา ฮาวิสโต (Pekka Haavisto)
ภาษาราชการ : ฟินนิช (Finnish) สวีดิช (Swedish)
วันชาติ : ๖ ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๗
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้อยละ ๗๖.๔ นิกายกรีกออร์ธอร์ดอกซ์ ร้อยละ ๑.๑ นิกายอื่นๆ ร้อยละ ๑.๔ ไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ ๒๑
สาธารณรัฐฟินแลนด์ :
• โดดเด่นในด้านระบบการศึกษาชั้นประถม ซึ่่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก                                                                                                                                                                    • มีทรัพยากรทางทะเลและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                • ก้าหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมป่าไม้และกระดาษ                                                                                                                    • มีบทบาทเด่นในเวทีโลกในการเป็น Global morality promoter ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความสเมอภาค และการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒๗๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย ๕๐๕ พันล้าดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๗ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๔ (ไทย ร้อยละ ๐.๒)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี สวีเดน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน เนเธอร์แลนด์ จีน
GDP Per Capita : ๔๗,๗๙๐ USD ( ไทย ๗,๔๔๕.๔ ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร ประมาณ ๓๓.๘๗ บาท ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร และสิ่งทอ
อัตราเงินเฟ้อ: ร้อยละ ๑.๒ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราว่างงาน: ร้อยละ ๗.๔ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)
สถิติสำคัญ ไทย - ฟินแลนด์
มูลค่าการค้าไทย - ฟินแลนด์ : การค้าไทย-ฟินแลนด์มูลค่า ๕๒๙.๑๒ ล้าน USD ไทยส่งออก ๒๐๔.๐๔ ล้าน USD นำเข้า ๓๒๕.๐๘ ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า ๑๒๑.๐๕
สินค้าส่งออกของไทย : เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวเรือนและบ้านเรือน เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากฟินแลนด์ : ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่อจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ กระดาษและเศษกระดาษ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การลงทุน : ฟินแลนด์มีมูลค่าการลงทุนในไทย ๔๖.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการลงทุนของไทยในฟินแลนด์ยังไม่ทราบข้อมูล (ปี ๒๕๖๑)
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวฟินแลนด์เดินทางมาไทย ๑๔๑,๐๘๗ คน 
จำนวนคนไทยในฟินแลนด์ : ประมาณ ๖,๗๔๗ คน ร้านอาหารไทย ๓๐ ร้าน วัดไทย ๒ แห่ง
สำนักงานของไทยในฟินแลนด์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
สำนักงานของฟินแลนด์ในไทย: สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย, สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา 
 
 
อัพเดทข้อมูล : ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒