other

ประเทศในยุโรป : Denmark

ประเทศในยุโรป : เดนมาร์ก
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Denmark
พื้นที่ : ๔๓,๐๙๔ ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)
ประชากร : ๕.๘ ล้านคน (คนไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ (Margrethe II)
นายกรัฐมนตรี : นางเมตเทอ เฟรเดริกเซิน (Mettte Ferderiksen)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเยปเปอ โคฟอด (Jeppe Kofod) 
ภาษาราชการ : เดนิช (Danish)
วันชาติ : ๕ มิถุนายน (วันรัฐธรรมนูญ)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๐๑
ศาสนา : ศาสนาคริสต์ นิกายลูเทอแรน ร้อยละ ๙๕ นิกายอื่น ๆ ร้อยละ ๓ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๒
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก :
• เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๖๗๓)
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนาในสาขาอาหารและการเกษตรแพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลม การบริหารจัดการน้ำ และมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า
• ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และรัฐสวัสดิการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓๕๒.๐๖ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๕ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๘ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อัตราว่างงาน: ร้อยละ ๓.๙ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมแร่เหล็กและโลหะ สินค้าอาหาร (ผลิตภัณฑ์เนื้อและนมเนย) เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ จีน สหราชอาณาจักร
GDP Per Capita : ๕๖,๗๓๐ USD (๒๕๕๙) (ไทย ๖,๐๓๒.๗ USD)
สกุลเงิน : โครนเดนมาร์ก อัตราแลกเปลี่ยน ๑ โครนเดนมาร์ก ประมาณ ๔.๕๔ บาท (วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน น้ำมันชีวภาพ และพลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม เวชภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ กังหันลม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ธัญพืชและอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค
สถิติสำคัญ ไทย - เดนมาร์ก
มูลค่ารวม : ๘๑๕.๑๖ ล้าน USD ไทยนำเข้า ๔๒๓.๘๐ ล้าน USD ไทยส่งออก ๓๙๑.๓๖ ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า ๓๒.๔๔ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย : ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) รองเท้าและชิ้นส่วน (๒) อัญมณีและเครื่องประดับ (๓) แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า (๔) รถยนต์ และส่วนประกอบ (๕) เครื่องครัวเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (๖) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๗) หม้อแปลงไฟฟ้า (๘) วงจรพิมพ์ (๙) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ (๑๐) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
สินค้านำเข้าจากเดนมาร์ก : ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (๒) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (๓) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (๔) เคมีภัณฑ์ (๕) เครื่องจักรไฟฟ้า (๖) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (๗) เครื่องมือเครื่องใช้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (๘) สินค้าทุนอื่น ๆ (๙) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (๑๐) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
การลงทุน : บริษัทเดนมาร์กที่เข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ Pandora (เครื่องประดับ/ อัญมณี) ECCO (รองเท้า) LEGO (ของเล่น) George Jensen (เครื่องประดับ) Royal Copenhagen (เซรามิก) Maersk (ขนส่งและกระจายสินค้า) บริษัทไทยที่ลงทุนในเดนมาร์ก ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล (ห้างสรรพสินค้า ILLUM) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหาร) อินโดรามา (พลาสติก) 
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวเดนมาร์กเดินทางมาไทย ๑๖๙,๔๗๙คน
จำนวนคนไทยในเดนมาร์ก : ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน วัดไทย ๓ วัด สมาคมไทย ๓ สมาคม ร้านอาหารไทย ๘๕ ร้าน
สำนักงานของไทยในราชอาณาจักรเดนมาร์ก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน, สำนักงานการบินไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน
สำนักงานของราชอาณาจักรเดนมาร์กในไทย : สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย, สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์ก ณ จังหวัดภูเก็ต
 
 ณอัพเดทข้อมูล : ๑๑  พ.ย. ๒๕๖๒