other

ประเทศในยุโรป : Czech Republic

ประเทศในยุโรป : เช็ก
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเช็ก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Czech Republic
พื้นที่ : ๗๘,๘๖๖ ตร.กม.
เมืองหลวง : กรุงปราก (Prague)
ประชากร : ๑๐.๕ ล้านคน (๒๕๕๘)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายมิลอช เซมัน (Milos Zeman) พรรค SPO พรรคฝ่ายซ้าย
นายกรัฐมนตรี : นายอันเดรย์ บาบิช (Andrej Babiš) หัวหน้าพรรค ANO (มีนโยบาย anti-immigration และ euroceptic)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมาร์ติน สตรอปนิสกี (Martin Stropnický) รองหัวหน้าพรรค ANO
ภาษาราชการ : เช็ก
วันชาติ : ๒๘ ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑ มกราคม ๒๕๓๖
ศาสนา : ไม่มีศาสนา (๕๙%) โรมันคาทอลิก (๒๖.๘%) อื่น ๆ (๑๔.๒2%)
สาธารณรัฐเช็ก :
• สาธารณรัฐเช็กมีสัดส่วนรายได้จากภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป (ร้อยละ ๔๗) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
• มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เครื่องจักรและยุทโธปกรณ์ นาโนเทคโนโลยี เป็นแหล่งเครื่องเหล็ก เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์โรงงาน ทั้งนี้ สาขาที่น่าจะผลักดันความร่วมมือกับไทยได้ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ยานยนต์ การท่องเที่ยว กลาโหม วัฒนธรรม และความร่วมมือเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
• มีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในไทย โดยดำเนินนโยบายในลักษณะ pragmatic approach กับไทย และมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทและมีความสำคัญในภูมิภาค
• สาธารณรัฐเช็กไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการของ EU ในการคว่ำบาตรรัสเซีย เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช็กอย่างมาก (รัสเซียเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็ก) แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงภายในยูเครนของรัสเซียเช่นกัน ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็กหวังว่าหลังสถานการณ์ยูเครนสงบลง ความสัมพันธ์ระหว่างเช็กกับรัสเซียจะกลับมาเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรระหว่างกันต่อไป
• สาธารณรัฐเช็กประสงค์จะเข้ามาลงทุนในภาคการโรงแรมของไทย โดยเฉพาะการซื้อกิจการโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว/ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเช็กไปใช้บริการมาก อาทิ เกาะสมุย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑๙๒.๙๒ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๖.๘๔ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๔ (ไทย ร้อยละ ๓.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๓ (ไทย ร้อยละ ๑.๙)
อุตสาหกรรมหลัก : รถยนต์ โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แก้ว อาวุธ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี สโลวัก โปแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ออสเตรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี จีน โปแลนด์ รัสเซีย สโลวัก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย
GDP Per Capita : ๑๘,๒๖๖.๕ USD (ไทย ๕,๙๐๗.๙ USD)
สกุลเงิน : เช็กโครูนา (๑ โครูนา ประมาณ ๑.๕๔ บาท ณ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ดินขาว ดินเหนียว แกรไฟต์ ไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์โทรคมนาคม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล โลหะ และยานพาหนะ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร รถยนต์และเครื่องขนส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และเชื้อเพลิง
สถิติสำคัญ ไทย - เช็ก
มูลค่ารวม : ๙๐๔.๑๙ ล้าน USD ไทยส่งออก ๗๐๐.๗๖ ล้าน USD และนำเข้า ๒๐๓.๔๔ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๔๙๗.๓๒ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย : เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยสังเคราะห์
สินค้านำเข้าจากเช็ก : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุปกรณ์ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
การลงทุน : การลงทุนของเช็กในไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) มีจำนวน ๑ โครงการ คือบริษัท Octopus Newsroom APAC ผู้ผลิตซอฟท์แวร์และเนื้อหาดิจิทัล (digital content) มูลค่าการลงทุน ๒ ล้านบาท ในปัจจุบัน มีภาคเอกชนเช็กสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ บริษัท Linet ผู้ผลิตเตียงสำหรับโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปของเช็ก และบริษัท Skoda Transportation ซึ่งสนใจจะมาลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวเช็กเดินทางมาไทย ๔๙,๐๗๗ คน และมีชาวไทยเดินทางไปเช็กประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน
จำนวนคนไทยในเช็ก : ๖๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวดแผนไทย และพนักงานร้านอาหารไทย ที่เหลือเป็นแรงงานในกิจการอื่นๆ แม่บ้าน นักศึกษา และคนไทยที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีร้านสปาและนวดแผนไทยในเช็กรวม ๗๘ ร้าน (ในปราก ๓๗ ร้าน) และร้านอาหารไทย ๑๐ ร้าน
สำนักงานของไทยในเช็ก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (มีนายณรงค์ ศศิธร เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปราก
สำนักงานของเช็กในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย (มีนายมาเร็ก ลิบชีคซกี (Marek Libricky) เป็นเอกอัครราชทูตเช็กประจำประเทศไทย) สำนักงานส่งเสริมการค้าเช็ก ณ กรุงเทพฯ (Czech Trade) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เช็ก ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัด เชียงใหม่
 
อัพเดทข้อมูล : 24 เม.ย. 2561