other

ประเทศในยุโรป : Bosnia and Herzegovina

ประเทศในยุโรป : บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Bosnia and Herzegovina
พื้นที่ : ๕๑,๑๒๙ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๐ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงซาราเยโว (Sarajevo)
ประชากร : ๓.๕๐ ล้านคน (ไทย ๖๘.๘๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นาย Bakir Izetbegović รับตำแหน่ง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑
นายกรัฐมนตรี : นายเดนิส ซวิซดิช (Denis Zvizdić) รับตำแหน่ง ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอีกอร์ ซรนาดัค (Igor Crnadak) รับตำแหน่ง ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘
ภาษาราชการ : บอสเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย
วันชาติ : ๒๕ พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ศาสนา : อิสลาม ร้อยละ ๔๐ กรีกออธอดอกซ์ ร้อยละ ๓๑ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๑๕ อื่นๆ ร้อยละ ๑๔
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา :
- บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเดิมเป็น ๑ ใน ๖ สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย และบอสเนียฯ)
- ต้องการเข้าเป็นสมาชิกอียู ได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเข้าเป็นสมาชิกอียู โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
- โอกาสทางการตลาดและการลงทุนมีความหลากหลาย เช่น การบริการและการผลิตอุปกรณ์ การโทรคมนาคม การก่อสร้างระบบขนส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ และการเกษตรกรรม
- ตาม Dayton Accord ประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประกอบด้วยบุคคล ๓ คน (จาก
เชื้อชาติ Serb Croat และ Bosniak) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (จัดแยกกัน) โดยแต่ละคนผลัดกันเป็น “ประธานคณะประธานาธิบดี” ครั้งละ ๘ เดือน
- เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจากแอลเบเนียและคอซอวอ)
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑๗.๓๐ ล้าน USD (ไทย ๔๐๓.๖ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๐๔ (ไทย ร้อยละ ๒.๘)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๕ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กกล้า ถ่านหิน แร่เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส แร่อะลูมิเนียม การประกอบรถยนต์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาวุธยุทธภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้านเรือน การกลั่นน้ำมัน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี โครเอเชีย เซอร์เบีย ออสเตรีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร ตุรกี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี โครเอเชีย อิตาลี เซอร์เบีย จีน สโลวีเนีย ออสเตรีย ตุรกี โปแลนด์
GDP Per Capita : ๔,๕๐๗ USD (ไทย ๕,๘๔๑.๘ USD)
สกุลเงิน : มาร์ค (Bosnia-Herzegovina Convertible Mark –BAM) (๑ มาร์ค เท่ากับ ๑๙.๘ บาท ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน แร่เหล็ก บอกไซต์ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส ป่าไม้ พลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เฟอร์นิเจอร์ ไม้ น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองเท้า เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก เภสัชภัณฑ์ ชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กกล้า หนังสัตว์
สถิติสำคัญ ไทย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
มูลค่ารวม : ๗.๑๘ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๕.๑๒ ล้าน USD และนำเข้า ๒.๐๕ ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๓.๐๗ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : ยุทธปัจจัย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๑,๑๗๔ คน
จำนวนคนไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : ๑ คน
สำนักงานของไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบอสเนียฯ)
สำนักงานของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตบอสเนียฯ ประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561