other

ประเทศในยุโรป : Belarus

ประเทศในยุโรป : เบลารุส
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเบลารุส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Belarus
พื้นที่ : ๒๐๗,๖๐๐ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๔๐ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงมินสก์ (Minsk)
ประชากร : ๙.๕๑ ล้านคน (ไทย ๖๘.๘๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก (Alexander Lukashenko)
นายกรัฐมนตรี : นายอันเดร โคเบียคอฟ (Andrei Kobyakov)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายวลาดิมีร์ มาเคอี (Vladimir Makei)
ภาษาราชการ : เบลารุส และมีการใช้ภาษารัสเซียโดยทั่วไป
วันชาติ : ๓ กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๓๕
ศาสนา : ออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (๘๐ %) อื่น ๆ (โรมันคาทอลิก โปรแตสแตนต์ ยิว และอิสลาม) (๒๐ %)
สาธารณรัฐเบลารุส :
• เป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EEU) ซึ่งยังประกอบด้วยอาร์เมเนีย คาซัคสถาน คีร์กีซ และรัสเซีย ทั้งนี้ EEU พัฒนามาจากสหภาพศุลกากร
• เบลารุสให้ความสำคัญกับรัสเซียในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพารัสเซีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และพลังงาน
• เบลารุสมีปัญหาภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสจึงถูกสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง การกดขี่ทางการเมือง และการบ่อนทำลายประชาธิปไตย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๔๗.๔๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย ๔๐๓.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ -๒.๖ (ไทย ร้อยละ ๓.๗)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๗.๘ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดโลหะ อุปกรณ์ทางเกษตรกรรม ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เบลารุส ยูเครน เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ เยอรมนี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เบลารุส เยอรมนี ยูเครน โปแลนด์ อิตาลี สหรัฐฯ
GDP Per Capita : ๕,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย ๕,๘๔๑.๘ ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : เบลารุสรูเบิล (๑ เบลารุสรูเบิล เท่ากับ ๑๖ บาท ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน หินชอล์ก ทราย ก้อนกรวดที่อาจมีส่วนผสมของ แร่ทองคำ และดิน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน ยานพาหนะ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน เครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า ยานพาหนะ
สถิติสำคัญ ไทย - เบลารุส
มูลค่ารวม : ๗๓.๕๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก ๕.๕๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า ๖๘.๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า ๖๒.๔๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าการค้า ๖๘.๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย : ยางธรรมชาติ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าปักและผ้าลูกไม้ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
สินค้านำเข้าจากเบลารุส : ปุ๋ยโพแทส สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : มีการร่วมทุนระหว่างบริษัทอาเซียนโปแทซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท JSC Belaruskali (รัฐวิสาหกิจ) ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปุ๋ยโพแทซ
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๑๔,๓๕๓ คน (ปี ๒๕๕๙ มี ๘,๓๖๑ คน)
จำนวนคนไทยในเบลารุส : ๑๒ คน ไม่ปรากฏว่ามีแรงงานสาขาอาชีพใด
สำนักงานของไทยในเบลารุส : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมินสก์
สำนักงานของเบลารุสในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เบลารุสประจำประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำเวียดนามมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561