กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทยทั้ง ๖ แห่งในนครคุนหมิง ได้แก่ กงสุล (ฝ่ายตำรวจ) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภาคธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาไทย และชุมชนไทยในนครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์หยุนฝ่าง (Yunfang Museum) เขตซีซาน นครคุนหมิง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย รวมถึงชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๕ คน

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการมอบอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่มต่างๆ ของไทยให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ตลอดจนอาสาสมัครที่มาช่วยเหลือจำนวน ๒๐๐ คน โดยเป็นความร่วมมือกับนาย Zhou Quan ผู้บริหารบริษัท Yunnan Mind Aid for the Blind Culture Communication ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งองค์การจิตอาสาภาพยนตร์ชิงเติง นครคุนหมิง จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สำหรับผู้พิการ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ นางนาฏพร นิติมนตรี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ กงสุล (ฝ่ายตำรวจ) กล่าวในนามชุมชนไทย และนาย Zhou กล่าวตอบ โดยแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา รวมถึงความประทับใจต่อประเทศไทยและคนไทย และขอบคุณชุมชนไทยในนครคุนหมิงที่มาร่วมจัดกิจกรรม

จากนั้น ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย รวมถึงชุมชนไทย ได้ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวและพบปะกับผู้พิการทางสายตาที่มาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยสิ่งของบริจาคข้างต้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้บริหารทีมประเทศไทย ภาคธุรกิจและชุมชนไทยในนครคุนหมิง นอกจากนี้ ก่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีครอบครัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาไทยจิตอาสา พร้อมใจกันมาร่วมบรรจุชุดสิ่งของบริจาคและจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมด้วย