กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา โดยมี อุปทูตฯ เป็นประธาน และมี ขรก. สอท. คู่สมรส และชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงออตตาวา และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง