พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยนายทศพร มูลศาสตรสาทร  เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรสร่วมพิธี ถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์