งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอแลนด์ แชงกรี-ลา โดยในงานดังกล่าวมีนาย Matthew Cheung Kin-chung, Chief Secretary for Administration เป็นแขกเกียรติยศจากรัฐบาลฮ่องกง ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน มหิดล เจนเซ่น นาย Song Ru’an รองหัวหน้าสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนประจำเมืองฮ่องกง  นาย Edward Yau รัฐมนตรีพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง นาย Bernard Charnwut Chan, Convenor of Hong Kong's Executive Council คณะผู้แทนกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนในฮ่องกงเข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลสำคัญของภาครัฐบาลฮ่องกงเข้าร่วมงานฯ พร้อมกันถึง ๓ คน
 
          ในโอกาสดังกล่าว นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เหตุการณ์สำคัญในปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกมิติระหว่างไทย-ฮ่องกง ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ และย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับฮ่องกงในบริบทแห่งเศรษฐกิจโลกใหม่ของการอนุวัติดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ โดยไทยเป็น gateway ของฮ่องกงเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMVT/ACMECS และ ASEAN และฮ่องกงเป็น gateway ของไทยเข้าสู่ Greater Bay Area (GBA) และ Belt and Road Initiative (BRI)  โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมผลักดันความตกลงและผลการหารือดังกล่าวในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ ไทยและฮ่องกงจะเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของประชาชนและภูมิภาคต่อไป