สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายพานดอกไม้และ ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตถบพิตร  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายพานดอกไม้และ ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตถบพิตร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Taj Mahal Palace โดยมีนายธนวัต ศิริกุล รักษาราชการแทน กสญ.
เป็นประธาน และมีข้าราชการและทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมถึงประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ใน
รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมพิธีถวายพานดอกไม้และ
ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตถบพิตร
งานประมาณ 80 คน