:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

panithand

thaigov
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • รองนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีศรีลังกา New
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา โดยมี Dr. WijeyadasaRajapaksheรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกา Mrs. KshenukaSeneviratneเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และนายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าร่วมด้วย
 • นิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ New
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ คน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
 • งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน New
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่มาเลเซีย ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี นาง Natasha Griggs สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นแขกกิตติมศักดิ์
 • พิธีรำลึกการครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเปรู New
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. กระทรวงการต่างประเทศเปรูได้จัดพิธีรำลึกการครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เปรู ที่ศูนย์วัฒนธรรม Inca Garcilaso ของกระทรวงการต่างประเทศเปรู โดยมีนาย Julio Eduardo Martinetti Macedo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูเป็นประธาน แทนรัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งติดการชี้แจงงบประมาณที่รัฐสภา ร่วมกับนายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาและมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ และข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศเปรู
 • ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสังฆรัตนารามเมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนส์แลนด์ New
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีทอดผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ คุณบุญวดี สุวรรณวงศ์ เป็นผู้น้อมนำไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์