ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓ บทความ

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy –  ACMECS) ครั้งที่ ๓ (3rd Meeting of the Working Group on Drafting the ACMECS Master Plan) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นประธาน และจะมีเจ้าหน้าที่อาวุโส

และผู้แทนจากประเทศสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
          การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการหารือรายละเอียดร่างแผนแม่บท ACMECS และปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
          ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง เป็นข้อริเริ่มของไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน สร้างโอกาสการจ้างงาน และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนร่วมกัน และส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม 
          อนึ่ง ในโอกาสที่ไทยเป็นประธาน ACMECS ในปีนี้ ไทยได้เสนอให้จัดทำแผนแม่บท ACMECS สำหรับ ๕ ปีข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓)  ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านความเชื่อมโยง ๓ มิติ หรือ 3S ได้แก่ Seamless, Synchronized และ Smart ACMECS เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) ความเชื่อมโยงทางด้านระบบและกฎระเบียบ (software) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ประเทศสมาชิกมีศักยภาพและให้ความสำคัญ