ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและบริหารจัดการฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและบริหารจัดการฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและบริหารจัดการฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

คลิกประกาศ | คลิกใบสมัคร