ประกาศกระทรวง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ