ประกาศกระทรวง : ประกาศกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ้างเหมาบริการ) ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ้างเหมาบริการ)

ไฟล์แนบ