ประกาศกระทรวง : กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ MFA Internship Program 2018 ภายในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ประกาศ

ประกาศกระทรวง : กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ MFA Internship Program 2018 ภายในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561