ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : (ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการประกวดราคาการต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : (ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการประกวดราคาการต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์หน่วยงาน

โดยเปิดเผยตัวได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมาหนคร 10400

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chukiatp@mfa.go.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2643 5211

หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2643 5213 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 6 มีนาคม 2561

(Browser ที่รองรับการใช้งาน คือ Google Chrome)

ไฟล์แนบ