ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓

                    ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดที่จะเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น โดยที่โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก และภาคเอกชนมีความเห็นส่งเข้ามาจำนวนหลายราย กระทรวงฯ จึงขอเลื่อนวันเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ จากเดิมออกไป
                    ขณะนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างตอบข้อสอบถามของผู้ที่ให้ความเห็นดังกล่าว รวมถึงการนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะเรื่องการขยายระยะเวลาการยื่นเสนอราคาและ  วันที่เข้าทำการสาธิตและทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบ ซึ่งกระทรวงฯ รับทราบและเข้าใจและจะปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การขยายเวลาเท่าใด จะต้องพิจารณาภาพรวมของระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการเตรียมการขึ้นระบบหนังสือเดินทางประกอบด้วย โดยคำนึงว่าวันเริ่มต้นโครงการ คือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
                    ขอย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุก ๆ ฝ่าย โดยยึดถือขั้นตอนและระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม จากภาคประชาสังคม (องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)) ร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนการดำเนินการของกระทรวงฯ อีกด้วย