ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ความคืบหน้าโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ความคืบหน้าโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓

                    ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศเลื่อนวันเผยแพร่เอกสารขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระยะที่ ๓ ออกไปก่อน นั้น

                    ขอเรียนความคืบหน้าล่าสุดว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องโครงการฯ ระยะที่ ๓ ให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) พิจารณา ผลเป็นประการใด กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในโอกาสแรก