ที่ตั้ง : อาคารถนนศรีอยุธยา ที่ตั้ง : อาคารถนนศรีอยุธยา

ที่ตั้ง : อาคารถนนศรีอยุธยา

อาคารถนนศรีอยุธยา

 

                                                                       

สายรถเมล์ที่ผ่าน : ปอ509, ปอ503 , ปอ157 , ปอ97, 97, ปอ 92 , 92 157, ปอ72 ,72 ,8