ที่ตั้ง : อาคารวังสราญรมย์ ที่ตั้ง : อาคารวังสราญรมย์

ที่ตั้ง : อาคารวังสราญรมย์

 

อาคารวังสราญรมย์

                                                                                

สายรถเมล์ที่ผ่าน :  1 , 6 , 25 , 60 , 512